Ochrana soukromí

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace především Vám zákazníkům o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji v rámci naší firmy a zároveň jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu GDPR je společnost

TOS VARNSDORF a.s., IČ: 273 27 850
Říční 1774, Varnsdorf

Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika tzv. právních titulů, jelikož firma TOS VARNSDORF a.s. může zpracovávat Vaše osobní údaje pouze pro účely, ke kterým má právní základ.

 1. Pokud jsme společně uzavřeli smlouvu, anebo o ní jednáme, tak zpracování Vašich údajů spadá pod právní titul plnění smlouvy.
  Abychom mohli jednat o spolupráci a uzavřít smlouvu, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. To nás opravňuje využít tyto údaje pouze pro účely jednání o uzavření smlouvy.
 2. Některé Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti firmy respektive pokud to vyžaduje zákon.
 3. Pokud jste s námi již uzavřeli smlouvu, snažíme se, abyste z našich produktů získali co největší užitek, a proto vám například zasíláme reklamní tipy a produktové nabídky, pozvánky na firemní akce a řadu dalších informací. Toto vše se děje na základě oprávněného zájmu naší firmy a od této komunikace se můžete kdykoliv odhlásit.
 4. Pokud nejste naším zákazníkem či zaměstnancem, tak zpracováváme Vaše osobní údaje, pouze pokud jste nám k tomu dali svůj souhlas.
  Zpracování osobních údajů na základě souhlasu je dobrovolné, pokud souhlas neudělíte, nebude nijak ovlivněno smluvní plnění. Na základě Vašeho souhlasu realizujeme výzkum trhu, vývoj a rozvoj našich produktů, nabízení produktů a služeb a péče o klienty.

Účely zpracování

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, jsou zpracovávány za jasně stanoveným účelem. Osobní údaje, pro které již neexistuje účel zpracování, vždy mažeme.

Z důvodu co největší minimalizace a přesnosti zpracováváme jen ty údaje, které opravdu potřebujeme k danému účelu.

Zpracováváme zejména Vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, pracovní pozice, společnost, telefonní číslo, emailová adresa) zejména pro účely vývoje a zlepšování našich produktů a služeb.

Doba zpracování

Zpracování Vašich osobních údajů bude probíhat po dobu plnění smlouvy. Po skončení této lhůty budou uchovávány pouze ty údaje, jejichž uchovávání se nadále řídí příslušnými zákony (např. Zákon o archivnictví a spisové službě).

Integrita a důvěrnost

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v elektronické i listinné podobě. Veškeré systémy a místnosti s Vašimi údaji jsou zabezpečeny proti náhodnému úniku dat.

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby, které s nimi potřebují nakládat pro plnění úkolů a povinností, které vyplývají z jejich pracovní pozice. Tyto osoby zachovávají o údajích, se kterými se seznamují, mlčenlivost.

V prostorách, kde se údaje zpracovávají je přítomna osoba, která s nimi nakládá při plnění svých pracovních povinností. Tato osoba je zodpovědná za to, že dokumenty s osobními údaji nebudou ponechány bez dozoru (volně na stolech tak, aby do nich mohl kdokoliv volně nahlédnout).

Prostory a místnosti, ve kterých jsou údaje uchovávány, se zamykají a chrání bezpečnostním kódem.

Přístupy k výpočetní technice, na které jsou údaje zpracovávány, jsou chráněny hesly.

Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

 1. Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům a informacím o jejich zpracování.
 2. Máte právo na to, aby firma TOS VARNSDORF a.s. bezodkladně opravila nebo doplnila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
 3. V určitých případech máte právo požadovat, aby firma Vaše osobní údaje vymazala (tzv. právo „být zapomenut“). Důležité je vědět, že i přes toto právo může mít firma povinnosti si Vaše osobní údaje důvodů ponechat, protože jí to ukládá zákon.
 4. Firma TOS VARNSDORF a.s. zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu. Pokud byste měli pocit, že firma překračuje výše stanovené účely zpracování, můžete požádat, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů.
 5. Máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci, pokud v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.
 6. Pokud se domníváte, že firma TOS VARNSDORF a.s. provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy, máte právo požádat o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu.
 7. Pokud máte dojem, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 8. Pro některé účely smíme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu. Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat. Vaše osobní údaje přesto mohou být dále zpracovávány k jiným účelům, pokud jde o účely založené na právních základech.

Předávání osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především v České republice a nejsou nijak předávány do zahraničí.

V případě pochybností o zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit se žádostí o vysvětlení. Obrátit se můžete se stížností případně i na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Tento dokument je účinný ke dni 25. 5. 2018.