Ochrona prywatności

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Celem tego dokumentu jest zapewnienie informacji przede wszystkim klientom o tym, w jaki sposób są przetwarzane ich dane osobowe w ramach naszej firmy i jakie mają prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administratorem danych osobowych w myśl GDPR jest spółka

TOS VARNSDORF a.s., IČ (REGON): 273 27 850
Říční 1774, Varnsdorf

Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów przetwarzamy z kilku tzw. tytułów prawnych, ponieważ firma TOS VARNSDORF a.s. może przetwarzać dane osobowe tylko do celów, do których ma podstawę prawną.

 1. Jeżeli wspólnie zawarliśmy umowę lub o niej prowadzimy rozmowy, przetwarzanie danych osobowych przebiega z tytułu pełnienia umowy.
  Abyśmy mogli rozmawiać o współpracy i zawrzeć umowę, musimy przetwarzać dane osobowe klientów. To uprawnia nas do wykorzystania tych danych wyłącznie do celów zawarcia umowy.
 2. Niektóre dane osobowe przetwarzamy, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązku ustawowego firmy, czyli kiedy tego wymagają przepisy prawne.
 3. Jeżeli umowa już została zawarta, staramy się, aby klient uzyskał jak najwięcej korzyści z naszych produktów, dlatego na przykład zasyłamy reklamy i oferty produktowe, zaproszenia na imprezy firmowe i szereg innych informacji. To wszystko ma miejsce na podstawie uzasadnionych interesów naszej firmy i z tej komunikacji można się kiedykolwiek wykluczyć.
 4. Dane osobowe osób, które nie są naszym klientem lub pracownikiem przetwarzamy tylko wtedy, kiedy wyraziły one na to zgodę.
  Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody jest dobrowolne, w razie braku zgody nie będzie miało żadnego wpływu na pełnienie zobowiązań według umowy. Na podstawie zgody realizujemy rozpoznanie rynku, rozwój i projektowanie naszych produktów i usług, oraz usługi dla klientów.

Cele przetwarzania

Wszelkie dane osobowe, które przetwarzamy, są przetwarzane z jednoznacznie określonym celem. Dane osobowe, dla których nie istnieje cel przetwarzania, zawsze usuwamy.

W celu jak największej minimalizacji i dokładności przetwarzamy tylko te dane, których naprawdę potrzebujemy do danego celu.

W szczególności przetwarzamy dane kontaktowe (imię, nazwisko, stanowisko, firma, numer telefonu, adres e-mail), zwłaszcza do celów rozwoju i ulepszania naszych produktów i usług.

Okres przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych będzie przebiegać przez okres realizacji umowy. Po upływie tego terminu będą przechowywane tylko te dane, których przechowywanie jest uregulowane odpowiednimi przepisami prawnymi (np. Ustawa o archiwizacji i zarządzaniu dokumentami).

Integralność i poufność

Przetwarzanie danych osobowych przebiega w formie elektronicznej i papierowej. Wszelkie systemy i pomieszczenia z danymi osobowymi są zabezpieczone przed przypadkowym wyciekiem danych.

Do danych osobowych mają dostęp tylko osoby upoważnione, które potrzebują z nimi pracować w ramach pełnienia zadań i obowiązków, które wynikają z ich stanowiska służbowego. Te osoby zachowują milczenie o danych, z którymi się zapoznają.

W pomieszczeniach, gdzie są przetwarzane dane, jest obecna osoba, która z nimi pracuje w ramach pełnienia swoich obowiązków służbowych. Ta osoba jest odpowiedzialna za to, że dokumenty z danymi osobowymi nie zostaną bez nadzoru (dostępne na stołach tak, aby ktokolwiek mógł mieć do nich wolny wgląd).

Pomieszczenia i miejsca, w których są dane przechowywane, są zamykane i chronione kodem zabezpieczającym.

Dostęp do techniki obliczeniowej, w której dane są przetwarzane, jest chroniony hasłami.

Prawa w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu.
 2. Masz prawo do tego, aby firma TOS VARNSDORF a.s. niezwłocznie dokonała korekty lub uzupełniła niedokładne dane osobowe, które Ciebie dotyczą.
 3. W określonych przypadkach masz prawo żądać, aby firma usunęła twoje dane osobowe (tzw. prawo „do zapomnienia”). Ważne jest, aby wiedzieć, że pomimo tego prawa firma może być obowiązana do zachowania Twoich danych osobowych, jeżeli nakazują jej to przepisy prawne.
 4. Firma TOS VARNSDORF a.s. przetwarza dane osobowe tylko w niezbędnym zakresie. W razie podejrzenia, że firma przekracza podane powyżej cele przetwarzania, możesz zażądać, aby ograniczyła zakres przetwarzania Twoich danych osobowych.
 5. Masz prawo do uzyskania swoich danych osobowych i przekazania ich innemu administratorowi, o ile nie będzie ku temu żadnych ustawowych lub innych ważnych przeszkód.
 6. Jeżeli uważasz, że firma TOS VARNSDORF a.s. przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z ochroną Twojej prywatności lub sprzecznie z przepisami prawnymi, masz prawo żądać wyjaśnień lub usunięcia nieprawidłowości.
 7. Jeżeli uważasz, że dochodzi do naruszania Twoich praw w zakresie ochrony danych osobowych, masz prawo do złożenia zażalenia w Urzędzie ds. Ochrony Danych Osobowych.
 8. W niektórych celach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko na podstawie Twojej zgody. Ta zgoda jest dobrowolna i możesz ją kiedykolwiek odwołać. Jeżeli odwołasz zgodę, nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą pomimo to być dalej przetwarzane do innych celów, jeżeli chodzi o cele oparte na podstawie prawnej.

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Twoje dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w Republice Czeskiej i nie są w żaden sposób przekazywane za granicę.

W razie wątpliwości co do przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się do nas zwrócić z wnioskiem o wyjaśnienie. Możesz się też zwrócić z zażaleniem do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (ÚOOÚ).

Niniejszy dokument zaczyna obowiązywać od dnia 25. 5. 2018.