Systém řízení kvality podruhé – Recertifikační audit

V minulém článku jsme se pokusili čtenářům Horizontu blíže představit Systém řízení kvality ve firmě TOS VARNSDORF a.s. Na toto téma bychom nyní chtěli navázat podrobnějším vysvětlením důležitosti jednoho z hlavních nástrojů systému řízení kvality – interního a externího auditu.

V březnu naše firma úspěšně prošla externím recertifikačním auditem dle ISO 9001:2008, který provádí napříč celou organizací auditorská společnost SKQS. Recertifikační audit je prováděn za účelem obnovení platnosti certifikátu kvality ISO 9001, o kterém jsme blíže referovali v minulém článku. Platnost certifikátu je standardně 3 roky a v období mezi recertifikacemi (dvakrát) je tímtéž certifikačním orgánem prováděn tzv. kontrolní, jinak řečeno dozorový audit.

Většina z vás tuto událost jistě ani nezaznamenala, a proto bychom rádi přiblížili, čeho se takový audit týká. Abychom se drželi důležitých faktů, vysvětlíme si, k čemu se pojem audit vlastně vztahuje. Audity neboli hloubkové prověrky se provádějí za účelem ověření funkčnosti, účinnosti a efektivity určitého procesu. Ve firmě TOS VARNSDORF a.s. za realizaci interních prověrek zodpovídá Odbor systému řízení kvality. Interní audity probíhají průřezově přes všechny útvary firmy dle schváleného programu auditů na celý kalendářní rok, který je předem schválen vedením společnosti. Posláním interní prověrky je odhalit a pomoci odstranit jakýkoliv potenciální problém ztěžující optimální fungování procesu, či jakékoliv neshody a odchylky od systému kvality ISO 9001. Nicméně interní audit je nástroj preventivního charakteru, nikoli represivního. Často a mnohými je takto IA mylně vnímán „Interní audit = hledání chyb“. Interní audit je nástroj posuzující a hledající shodu systému s požadavky normy. Nyní trochu nadsázky: „Rozdíl mezi IA a EA je takový, že pokud nejsou při jejich provádění zjištěny neshody, je interní auditor spokojený, na rozdíl od externího auditora, u něhož je tato pozitivní skutečnost vnímána jako neschopnost sebe sama najít i třeba malou neshodu jako důkaz provedení opravdu hloubkové kontroly“.

I když většina z vás považuje tuto činnost za zbytečnou a mnohdy otravnou, postupem času se vždy ukáže, že stanovená nápravná a preventivní opatření mají svůj smysl. Cílem interního auditu není jen posouzení a kontrola již zaběhlých postupů a nástrojů, ale především:

1. identifikace a odstranění možných rizik - prevence. Cílem interního auditu je tedy přidaná hodnota, jinak řečeno: šetřit firmě peníze odvracením rizik, jejichž následné řešení by citelně zatížilo rozpočet;

2. posouzení vhodnosti nastavených principů a pravidel daného procesu z pohledu optimalizace, aby tzv. „bylo hodně muziky za málo peněz“. Recertifikační audit (neboli audit externí, resp. audit 3. stranou) je završením ročního snažení Odboru SRK náležitě připravit firmu TOS VARNSDORF a.s. na náročnou třídenní prověrku externími auditory.

Recertifikační audit zkoumá funkčnost všech úrovní řízení firmy od vrcholového managementu až po výrobní proces, kdy probíhá fyzická kontrola ve výrobních prostorách firmy, kde pro nestrannost posouzení shody auditor často směřuje své „nepříjemné“ dotazy kamkoli (tematicky), na kohokoli (např. soustružníka) a vyžaduje dokladování či předvedení čehokoli (dokumentace a záznamy) a to kdekoli (odbor či provoz).

Pro rok 2017 se nám opět povedlo tímto auditem úspěšně projít a můžeme tak konstatovat, že systém řízení kvality ve firmě TOS je plně funkční. Závěr auditorů zněl jednoznačně: „Platnost certifikátu bude na návrh prodloužena. Většina kapitol normy a hlavní procesy byly shledány bez neshod, byly shledány pouze určité potenciály pro zlepšení, ke kterým je nutné zaujmout systémové stanovisko, aby při následujícím auditu tyto nemohly být zdrojem neshod“.

Nesmíme však usnout na vavřínech, protože v roce 2018 už bude recertifikační audit probíhat dle nově revidované normy ISO 9001: 2015 (v současnosti platný certifikát má nejzazší validační termín 18. září 2018). Nová revize normy s sebou nese mnoho změn a nových požadavků, a my před sebou máme opět náročný rok, abychom se na tento audit náležitě připravili.

Odbor systému řízení kvality
Ing. Richard Korb
Bc. Ladislav Špaček

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies