Setkání vedení společnosti se zaměstnanci

Červnové setkání vedení společnosti se zaměstnanci proběhlo opět ve spojených školících místnostech Školicího střediska. Stalo se tak ve čtvrtek 23. června. Stejně jako v prosinci loňského roku si novinky a závažnější informace přišlo poslechnout téměř 100 zaměstnanců.

Setkání zahájil předseda správní rady Ing. Jan Rýdl. Po něm vystoupil finanční ředitel Ing. Radek Rozsypal, který přednesl zprávu o výsledcích hospodaření TOS VARNSDORF a.s. za období leden až květen 2016 s výhledem do konce letošního roku. Informace nebyly moc optimistické, což dokazovaly údaje ve srovnávací tabulce, kde sice tržby za vlastní výrobky a služby překročily loňskou hodnotu, stejně tak produktivita práce z přidané hodnoty, ale hospodářský výsledek provozní i před zdaněním dosáhly hodnot nižších než loni. Osobní náklady mírně vzrostly, a to díky prémiím propláceným ze začátku letošního roku. Ovšem minimálně do poloviny roku prémiový ukazatel již plněn nebude. Všechny nejdůležitější ukazatele jsou za toto období pod plánovanými (vyjma již zmíněných osobních nákladů).

Finanční ředitel na závěr svého vystoupení přece jen jednu veskrze pozitivní informaci přinesl: společnost TOS VARNSDORF a.s. získala od renomované auditorské firmy D&B (Dun & Bradstreet) nejvyšší možné certifikační hodnocení TOP RATING. To získávají společnosti, které si udržely hodnocení rizikového faktoru D&B Ratingu na nejvyšší možné hodnotě po dobu minimálně 12 měsíců. Jinými slovy to znamená, že TOS VARNSDORF se dostal do úzké společnosti firem pro banky spolehlivých s velmi dobrou platební morálkou.

Následovala informace od obchodního ředitele Miloše Holakovského, který vyhodnotil aktuální vývoj ve světě z pohledu dopadu na obchod a podrobněji popsal aktuální situaci v oblasti prodejů. Plán prodejů strojů na rok 2016 je 122 kusů. Do konce května bylo prodáno 39 strojů. Stálicí je pořád ještě stroj WHN(Q) 13/15 CNC ve všech svých modifikacích, méně se dařilo prodávat deskové stroje řady WRD. Poměrně lépe na tom jsou menší stroje, zejména WH(Q) 105 CNC. Z pohledu teritorií na tom je nejlépe stále Rusko, kam se i přes trvající sankce ze strany EU podařilo za prvních pět letošních měsíců prodat 7 strojů, následuje Itálie s pěti stroji, Čína se 4 stroji. Do pěti teritorií bylo prodáno po 2 strojích, do deseti teritorií po jednom kusu. Sledujeme pokles prodejů do ČR a SR, je to dáno zatím „zamrzlým“ dotačním programem, který měl už několik měsíců běžet naplno, ale v důsledku nečinnosti (nebo velmi utlumené činnosti) příslušných úředníků na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR bylo schváleno jen pár nových projektů, přičemž podle plánu MPO ČR to již měly být stovky projektů. Od začátku roku se zatím nejvíce daří v teritoriích Jana Kováře. Nejprodávanějším byl stroj WHN(Q) 13/15 CNC, následovaný WHR/WRD 13 (Q).

Výrobní ředitel Ing. David Nejedlý popsal realizované a plánované investice. Mezi investice, které už proběhly, patří regálové pole pro vřetena v hale lehké mechaniky, regálové pole pro plánované obráběcí centrum YASDA tamtéž, nový ostřící stroj REINECKER WZS 70, dva nové soustruhy v hale lehké mechaniky, zkušební stolice na frézovací hlavy, zkušební stolice na vřeteníky (zde je cílem, aby již od září 2016 bylo možné testovat jakýkoli vřeteník), dva sloupové jeřáby. Zmínil se také o tom, že v administrativním přístavku haly montáže vřeteníků byly dokončeny práce na učebnách Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF, která zahájí svoji činnost 1. září 2016. Praktická výuka žáků bude probíhat v prostorách haly lehké mechaniky, kde už jsou instalovány pracovní stoly, sloupové vrtačky a frézky.

Do konce letošního roku a v roce 2017 by měly být realizovány tyto investice: zhotovení základu pro nové obráběcí centrum WHT 110, montovaná příčka mezi halou těžkých mechanik a montáží „třináctek“, v hale lehké mechaniky pak dovybavení dílen pro praktické vyučování SPŠ TOS VARNSDORF a instalace obráběcího centra YASDA.

Následovalo vystoupení technického ředitele Ing. Jána Pagáče, který informoval o výstupech technického rozvoje v roce 2016. Zde se omezíme jen na výčet, podrobnosti k jednotlivým vývojovým úkolům (stejně jako k investicím výše jmenovaným) se budeme vracet v následujících číslech Horizontu. Letos bylo dokončeno nové provedení stojanu pro stroje WRD 130/150 (Q), tento stojan je nyní litinový a má nové (lepší) parametry. Rovněž tak bylo od 4. série změněno těleso stojanu pro stroj WRD 170 (Q) – to však beze změny parametrů. U stroje WHR 13 (Q) byly od 2. série provedeny konstrukční změny v oblasti vřeteníku a stojanu, u stroje WRD 13 (Q) bylo realizováno nové provedení krytování. Byly vyvinuty a zkouškami prošly či procházejí frézovací hlavy HOIL 50, HUF 50 a HOF 50. Nová verze řídicího systému Heidenhain TNC 640 byla úspěšně aplikována u typu WH(Q) 105 CNC a nyní se oživuje u typu WHN(Q) 13 CNC. U ostatních strojů zatím deklarujeme tento řídicí systém jako opci (variantu řešení za příplatek s delší dodací lhůtou v závislosti na druhu a počtu požadovaného zvláštního příslušenství). Probíhá vývoj stolu S80 s nosností 80 tun.

Technický ředitel podrobněji popsal zcela nové obráběcí centrum WHT 110/130 C, jehož stavba prvního kusu právě nyní probíhá v prototypové dílně. Tento popis s prvními fotografiemi si necháme pro zářijové nebo říjnové číslo Horizontu, protože na přelomu léta a podzimu letošního roku očekáváme představení této nové řady obráběcích center našim obchodním zástupcům a poté i odborné veřejnosti.

Následovala diskuse, v níž nemůžeme pominout smělé vystoupení jedné naší kolegyně. Kdo v ten moment nebyl přítomen, jistě se o obsahu této připomínky během několika hodin dozvěděl. Toto vystoupení se týkalo dodržování etického kodexu a u vedení společnosti se setkalo s kladnou odezvou a posléze i kladnou reakcí. Poté se diskuse zaměřila na technické a ekonomické otázky, například zazněl dotaz týkající se plánovaného osudu „třináctek“, stále nejprodávanějších strojů z naší nabídky. Nová řada obráběcích center WHT má ambici tyto populární stroje nahradit, ovšem potvrzení záměru, že se to podaří, je otázkou několika příštích let, obzvlášť když zákazníci stále vyžadují osvědčené „třináctky“. Na jiný dotaz generální ředitel Ing. Jan Rýdl, MBA odpověděl, že soustruhy nebudeme vyrábět (byl to dotaz směrovaný na možné rozšíření výrobního programu). Generální ředitel se rovněž vyjádřil k připravovanému nařízení Evropské unie o energetických třídách obráběcích strojů. Myšlenky eurokomisařů jsou v tomto směru v rozporu s pohledem výrobců obráběcích strojů. Zatímco EU se snaží hodnotit energetickou náročnost, tak mnohem logičtější je hodnocení energetické efektivity produktů. Evropské sdružení výrobců obráběcích strojů CECIMO dostalo za úkol připravit metodiku pro přípravu této směrnice s cílovým datem 2026. (Při psaní posledních vět LP 2016 odolával pokušení uštěpačně komentovat toto – a nejen toto – konání EU, ale protože tato reportáž by měla být objektivní, nemůže obsahovat komentáře a poznámky subjektivního charakteru …). Generální ředitel na závěr diskuse ještě okomentoval nejbližší výhled společnosti s tím, že na konci července bude situace zřejmější, takže po celozávodní dovolené by již mělo být jasnější, jak se bude vyvíjet druhé pololetí a zda budou zapotřebí nějaká další opatření.

Poté následovalo tradiční předání ocenění nejlepším pracovníkům, nyní za první pololetí roku 2016. U jednotlivých oceněných přinášíme hodnocení jejich nadřízených, která vyjmenovávají důvody, proč byli vybráni.

Za úsek generálního ředitele byl oceněn pan Petr Diessner, předák oddělení technické kontroly. Svědomitě plní úkoly, je samostatný, iniciativní a důsledný. Trvale podává stabilní výkony a neustále pracuje na svém profesním rozvoji. Svou práci odvádí bezchybně, problémy řeší aktivně a bez potíží zvládá problematiku v rámci svého pracovního zařazení.

Za úsek obchodního ředitele byl oceněn pan Jan Drusan, marketingový technik. Dlouhodobě přistupuje k zadaným úkolům velmi zodpovědně, zejména pak při realizaci celkové změny prodejních a propagačních materiálů, kde se zásadní měrou zasloužil o zpracování tohoto úkolu (tisk nových prospektů, vytvoření nových prezentací a technických nabídek výrobků včetně umístění materiálů na webové stránky).

Za úsek technického ředitele pan Jiří Lorenz, strojní konstruktér. Svým přístupem svědomitě zastává svoji práci a je platným týmovým pracovníkem. Jako konstruktér je tvůrčí, vynalézavý s prostorovou představivostí a technickým myšlením. Od začátku roku 2016 čelil různým výzvám trhu se speciálními požadavky zákazníků. Řešil aplikace a opční provedení, které si vyžádaly nový směr a konstrukční vývoj našich výrobků.

Za úsek výrobního ředitele v těžké mechanice byl oceněn pan Karel Kolouch, horizontář. Dlouhodobě se angažuje nad rámec svých pracovních povinností. Velmi aktivně spolupracuje s technologií a samostatně vylepšuje výrobní procesy. Velkou měrou se podílí na odlaďování složitých kooperací.

Za úsek výrobního ředitele v lehké mechanice byl oceněn pan Martin Klautz, soustružník. Je nejlepším pracovníkem na stroji MORI SEIKI, velice ochotný a vstřícný. Ocenění získal především za rozběhnutí výroby řetězových kol na lehké mechanice a za ochotu pracovat přesčas za dlouhodobě nemocného pana Wenzela.

Za úsek výrobního ředitele v montážích byli oceněni pan Zdeněk Doležal, montér zámečník, a pan Petr Gramblička, montér elektro, za instalaci stroje WRD 180 Q výrobní číslo 0102 u zákazníka v Indii ve velmi ztížených pracovních a klimatických podmínkách.

Za úsek finančního ředitele byl oceněn pan Karel Šiman, údržbář energetických zařízení. Podává trvale špičkové pracovní výkony a je každoročně při hodnotícím rozhovoru vysoce ohodnocen. Pan Šiman je schopen pracovat samostatně, objemem skutečně vykonávané činnosti výrazně přesahuje své povinnosti, dosahuje nadprůměrné výkonnosti a díky vrozené sebekontrole vždy odvádí perfektní práci. Má zdravý logický úsudek, a pokud je postaven před složitý úkol, nepřestane, dokud problém nevyřeší. Pro svůj neustálý zájem o novinky si stále udržuje přehled o technickém vývoji. Pracovník je to univerzální s mnoha oprávněními a osvědčeními na vyhrazená technická zařízení: topičský průkaz, průkaz obsluhy tlakových nádob stabilních, jeřábnický a vazačský průkaz, svářečský průkaz, osvědčení o státní svářečské zkoušce plynem, osvědčení ITI na montáž a opravy plynových zařízení (průmyslových plynovodů atd.), čímž se stal specialistou na plynová zařízení ve firmě.

Na závěr se generální ředitel s přítomnými rozloučil, poděkoval za práci v nelehkém prvním pololetí 2016 a vyslovil naději, že přes všechny vnější okolnosti bude situace ve druhém pololetí přece jenom optimističtější.

zapsal LP 2016

(rada na závěr: poznámky, které chcete uchovat na delší dobu, si nezapisujte gelovou tužkou, a pokud si je přesto takto zapíšete, nenechávejte tyto poznámky na místě, kam dosáhnou sluneční paprsky, protože Sluncem vygenerované teplo vám za pár dnů spolehlivě sežere všechna písmena na papíru gelovou tužkou napsaná)

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies