Na co mám či nemám nárok a proč?

I když se benefity pro zaměstnance mění jen minimálně, stále se setkávám se zaměstnanci, kteří nemají jasno, kdo má na jaký benefit a finanční příspěvek nárok a jaký je rozdíl mezi zaměstnancem a zaměstnancem - odborářem.

Tak tedy po čase opět oživení – kolektivní smlouva a mzdový předpis na příslušný rok jsou uzavírány po dohodě mezi vedením firmy a odborovou organizací. Zmíněné dokumenty včetně přílohy č. 1 (Zásady čerpání ostatních sociálních nákladů) a přílohy č. 2 (Plán tvorby zdrojů a čerpání ostatních sociálních nákladů) jsou platné pro všechny zaměstnance firmy. V příloze č. 2 je jasně popsáno, jak se tento „fond“ tvoří. Ať nemusíte hledat, jednoduše vysvětlím: k převedenému zůstatku z předešlého roku se za každého zaměstnance, který je ve stavu k 1. 1. příslušného roku, přičte 1.000,- Kč. Přílohy jsou volně přístupné na Intranetu. Zaměstnanci, kteří nemají přístup k PC, mohou do příloh nahlédnout u svého nadřízeného nebo u předsedy svého DV (pozn. redakce: dílenského výboru). Příspěvek je možné dle stanovených pravidel použít na dovolenou, dětský tábor, sportovní vyžití a kulturní akce. Svoji kapitolu zde mají i důchodci - bývalí zaměstnanci. Podrobnosti k čerpání jsou uvedeny u jednotlivých příspěvků.

Finanční prostředky odborářů jsou tvořeny z členských příspěvků, případných darů a úroků z vkladů. Členský příspěvek je placen členy měsíčně ve výši 1 % z čisté mzdy a je prováděn srážkou ze mzdy. Protože jsou finanční prostředky tvořeny převážně z příspěvků od členů, může je VZO (Výbor základní organizace) použít opět pouze ve prospěch svých členů a nikoho jiného.

Podrobný rozpis čerpání je stanoven v Zásadách hospodaření ZO OS KOVO TOS VARNSDORF a.s., které jsou členům k nahlédnutí v kanceláři VZO.

Příspěvky jsou dle Stanov OS KOVO využívány k zabezpečení činnosti VZO OSK, péči o své členy a lze je využít i ve prospěch rodinných příslušníků – vše v souladu se schváleným rozpočtem.

K zabezpečení činnosti

patří zejména úhrada odborné literatury a časopisů, školení, případné proplacení odsouhlasených odměn, zakoupení razítek apod.

Další a nejobsáhlejší kapitolou jsou

Podpory a dary

Příspěvek lze čerpat při narození dítěte, životním jubileu 50 a 60 let, odchodu do starobního důchodu, popř. PID – 1.000,- Kč, dárci krve se po předložení dokladu o získané medaili vyplácí – za bronzovou 500,- Kč, stříbrnou – 1.000,- Kč, zlatou – 2.000,- Kč.

Členům a členkám lze k výše uvedeným příspěvkům koupit pozornost ve výši 200,- Kč, ženám navíc květinu v částce 200,- Kč. Při návštěvě dlouhodobě nemocného (nemoc trvající déle než 1 měsíc) mohou členové zakoupit pozornost ve výši 200,- Kč (tento příspěvek lze čerpat max. 2krát ročně).

Ženám je pravidelně v měsíci červnu poskytován příspěvek „3 v 1“ ve výši 500,- Kč. Všem členům pak koncem roku vánoční příspěvek ve výši 1.000,- Kč, jestliže byl členem již v prosinci předcházejícího roku, při vstupu do odborů během roku se za každý kalendářní měsíc v čase od ledna do září vyplácí částka 100,- Kč.

Dále lze čerpat příspěvky na zájezdy, tělovýchovu a všechny ostatní akce pořádané VZO. Příspěvek na DT (dětský tábor) v částce 500,- Kč je možné vyplatit po předložení faktury nebo pokladního dokladu jednatelce VZO a to bez rozdílu fixního platu (odborářům, kteří si zažádali o příspěvek na DT ze sociálních nákladů je tento příspěvek poskytován automaticky). Z této položky je možné přispět členům nenávratnou sociální výpomoc.

Při úmrtí člena v době trvání pracovního poměru poskytuje ZO na rozloučenou věnec a příspěvek na pohřeb ve výši 1.000,- Kč.

Na základě vystaveného potvrzení o zaplacených členských příspěvcích se členům část příspěvků vrací formou snížení základu daně z příjmů fyzických osob.

Důchodci – členové odborové organizace dostávají dárkový balíček při životních výročích 60 a každých 10 let v částce 500,- Kč.

Členům odborové organizace vzniká na výše uvedené příspěvky nárok po 3 měsících členství.

Jelikož členové DV, VZO ani jednatelka VZO nemají přístup k osobním datům, předem se omlouváme za případné neúmyslné neposkytnutí příspěvku (jedná se hlavně o příspěvek za narození dítěte, dárce krve a příspěvek na DT). Po předložení příslušných dokladů a ověření členství v době vzniku nároku je možné vyplatit příspěvky zpětně do června 2016.

OS KOVO založil pro své členy

Konto na pomoc členům OS KOVO při živelných pohromách. Z tohoto konta je možné získat příspěvek téměř obratem na základě vyplněné žádosti, která je k dispozici u jednatelky VZO. Příspěvek je poskytován na opravu poničeného obydlí po povodni nebo záplavě, požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem letadla, stromů, sesuvem půdy a skal, zřícením sněhových lavin apod.

Program Odbory Plus – zájemci informace naleznou na stránkách www.odboryplus.cz.

Stát členem naší odborové organizace se může každý zaměstnanec firmy po vyplnění přihlášky, která je k dispozici u členů DV a v kanceláři VZO.

A ještě na vysvětlenou

Při organizování akcí jsou na letáčku uvedeny ceny pro zaměstnance a pro odboráře. Jsou-li vstupenky hrazeny ze sociálních nákladů, vždy je rozdíl mezi cenami za zúčastněné odboráře plně uhrazen z odborové pokladny tak, aby součet příspěvku od odborů a odboráře byl ve stejné výši jako příspěvek od zaměstnance a nedocházelo, jak se někteří stále domnívají, ke zneužití sociálních nákladů.

Jestliže po přečtení článku a v něm zmíněných uvedených příloh stále nemáte jistotu a chcete se zeptat, bez obav a ostychu se obraťte na členy svého DV, popřípadě na předsedu VZO p. Milana Junka nebo jednatelku Danu Sýkorovou.

Za čas věnovaný přečtení článku a případné zamyšlení nad tím zda být či nebýt členem odborové organizace děkuje

Dana Sýkorová

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies