Setkání vedení společnosti se zaměstnanci

Prosincové setkání vedení společnosti se zaměstnanci proběhlo ve spojených školicích místnostech Školicího střediska. Přestože obsah tohoto setkání byl nadmíru důležitý, počet zaměstnanců, kteří si přišli poslechnout informace z vedení společnosti přímo, byl nižší než při několika posledních setkání. Přišlo zhruba 90 zaměstnanců. Proto přinášíme podrobnější záznam.

Setkání zahájil generální ředitel Ing. Jan Rýdl ml., jako tradičně seznámil přítomné s obsahem a představil jednotlivé body vystoupení. Poté přednesl finanční ředitel Ing. Radek Rozsypal zprávu o výsledcích hospodaření TOS VARNSDORF a.s. za období prvních jedenácti měsíců roku 2015. Výsledky neodpovídají představám vedení společnosti, většina ukazatelů nedosahuje plánovaných hodnot. Pro rok 2016 je nastaven plán tržeb za vlastní výrobky a služby v hodnotě 1,8 miliardy Kč, zatím to vypadá, že je reálný. Hospodářský výsledek před zdaněním je pro rok 2016 plánován na 96 mil. Kč, investice a generální opravy na 139 mil. Kč, náklady na technický rozvoj budou 55 mil. Kč. Osobní náklady v roce 2016 budou vyšší než letos, zejména díky tomu, že se očekává proplácení prémiové složky mzdy (podrobněji dále). Pro příští rok je plánován počet zaměstnanců na 485, přičemž produktivita práce z přidané hodnoty by měla zůstat těsně nad 1 miliónem Kč na zaměstnance.

Následovala informace od obchodního ředitele Miloše Holakovského, který nejprve krátce zhodnotil aktuální vývoj ve světě z pohledu dopadu na obchod. Trh v Číně stagnuje, což obchod na tomto stále nenasytném trhu komplikuje. Sankce vůči Ruské federaci jsou pořád ještě mantrou EU, zatím trvají nejméně do 31. ledna 2016. To je největší brzda našeho obchodu. Trh EU rovněž stagnuje, zde jsou příčiny komplexnější. Vedle bumerangového efektu sankcí vůči Rusku je to nejistota plynoucí z pěchovací politiky většiny vedoucích evropských představitelů ve vztahu k migrantům (zvyšující se počet migrantů v některých evropských zemích hrozí ekonomickým kolapsem těchto zemí) a dále zostřená bezpečnostní situace ve většině evropských zemích. Aby toho nebylo málo, tak z našeho pohledu stagnuje i trh USA (opatření viz dále).

Plán prodejů strojů na rok 2015 byl 135 kusů, skutečnost bude 106 kusů. Už z toho je patrné, že se nejedná o právě nejúrodnější rok. Na ruský trh i přes překážky výše zmiňované bylo dodáno 11 strojů, ovšem porovnáme-li to se 40 stroji v roce 2014, je jasné, kam nás sankce vedou. Propad ruského trhu tedy nejvíce ovlivňuje ten smutný rozdíl mezi skutečností a plánem. Tak se mohlo stát, že největším odběratelem se v roce 2015 stala Česká republika (27 strojů) následovaná Slovenskem (12 strojů). Tento tuzemský boom je dán stále trvající možností využití dotací z evropských fondů na nákup nových investic. Žebříček odběratelů pokračuje Ruskem (již zmíněných 11 strojů), následuje stále pilné Polsko (10 strojů), váhající Německo (7 strojů … ještě nedávno Německo našim žebříčkům vévodilo), pak je Čína, Chorvatsko, Brazílie, Finsko, Jihoafrická republika, Slovinsko atd. Státy bývalé Jugoslávie jsou naším stálým odběratelem. Rok 2016 je ohledně plánu prodejů mírně optimističtější než letošní skutečnost, obsahuje 122 strojů.

Obchodní ředitel dále informoval o novinkách v oblasti obchodu. Ke dni 31. prosince 2015 bude ukončena činnost dceřiné společnosti TOS TRADE Canada (příčinou je pokles prodejů), kanadský trh bude obsluhován z druhé americké dceřinky TOS TRADE North America, která bude personálně posílena. Naše společnost má nyní nového obchodního zástupce v Itálii. Tato skutečnost byla dojednána na veletrhu EMO 2015 v Milánu, nový zástupce je agilní, protože od veletrhu EMO za dva měsíce poslal 6 objednávek.

Obchodní ředitel dále informoval o plánu účastí na veletrzích a výstavách v roce 2016. Ten zde nebudeme podrobněji popisovat, protože připravujeme podrobnější článek s touto tématikou pro první číslo Horizontu v příštím roce. Jen vypichujeme již tradiční událost, která se dotkne všech zaměstnanců – Zákaznický den TOSday 2016 proběhne dne 16. června.

Ve funkci výrobního ředitele se poprvé představil na tomto setkání Ing. David Nejedlý. Přítomné seznámil s novými investicemi v roce 2015. Také v tomto bodě budeme struční, protože podrobnější popis chystáme do lednového čísla. V letošním roce byla dokončena instalace nového obráběcího centra PowerTec 4000 AG-M3 od firmy WALDRICH COBURG GmbH. Hlavním úkolem této největší strojní investice v historii firmy je zvýšení produktivity práce v těžké mechanice. Bylo zahájeno přesouvání všech prací ze starého obráběcího centra Waldrich, které poté bude sloužit k hrubování. S tím také souvisí další stavební investice – prodloužení haly (příčné lodě) u starého obráběcího centra Waldrich. Vznikl tak prostor pro lepší manipulaci s odlitky. Po převodu hrubování na starý Waldrich bude odstavena hrubovačka v budově nazývané „117“ a stržena celá tato budova, aby uvolnila místo parkovišti a nájezdu kamiónů do těžké montážní haly. Další investicí byl kolejový vozík s nosností 40 tun, který jezdí mezi těžkou montážní halou, těžkou mechanikou a montáží strojů WH(Q) 105 CNC, WHtec a WHN 110/130. Probíhá výměna osvětlení v provozu lehké mechaniky, byla dokončena stejná operace v příčné lodi těžké mechaniky nad bruskami. Letos bylo dokončeno stěhování montáže vřeteníků a části zvláštního příslušenství do rekonstruované haly budovy bývalé řezárny (ta byla po mnoho let pronajata firmě InterTOS). V administrativním přístavku stejné budovy nyní probíhají stavební práce v souvislosti s přípravami zahájení činnosti Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF. Další letošní investicí ve výrobním úseku bylo pořízení dvou vysokozdvižných vozíků.

Pro rok 2016 se ve výrobě plánuje řada nových investičních akcí. V těžké mechanice bude instalováno nové obráběcí centrum WHtec 130 (na místě, kde je nyní centrum SPEEDtec), v lehké mechanice bude instalováno nové obráběcí centrum, které převezme práci staršího stroje WHQ 105 CNC, bude dokončena instalace zaběhávací stolice pro těžké frézovací hlavy, rovněž do lehké mechaniky přibude nová ostřička nástrojů. V jedné z lodí lehké mechaniky vznikne školní dílna SPŠ TOS VARNSDORF (budou v ní 4 soustruhy, 4 frézky a 1 radiální vrtačka), do lehké mechaniky budou pořízeny také dva soustruhy, otočný jeřábek k brusce BUA31 a nový seřizovací přístroj.

Poté vystoupil technický ředitel Ing. Ján Pagáč, který informoval o práci na technickém rozvoji. Z pochopitelných důvodů zde neuvádíme podrobnosti, nicméně pár informací můžeme zveřejnit. Pracuje se na nových vřeteníkových jednotkách strojů WHtec, daří se zlepšovat parametry vřeteníkové jednotky hydrostatického stroje WRD 180 H. Zátěžovými testy prošel prototyp inovovaného stojanu strojů WRD 130/150 (z dosavadního provedení svařence se přechází na litinový stojan). Další informace byla o dokončení prací na novém stroji WRD 13 (Q) – jak víme, první stroj tohoto typu byl exponátem na veletrhu EMO 2015 Milano. Interně se tento stroj označuje jako WHRD 13 (Q), ale nebudeme zde popisovat proč, protože by tomu stejně málokdo věřil. Nyní probíhají práce na implementaci nového řídicího systému TNC 640 od firmy Heidenhain na naše stroje. Poprvé byl instalován u stroje WHQ 105 CNC. Další část zprávy se týkala nových frézovacích hlav, konkrétně HOIL 50, HUF 50 a HOF 50. A jako poslední informaci představil technický ředitel nové směry v produktové strategii. Zde můžeme prozradit jen to, že se můžeme těšit na novou koncepci, která bude zajímavá nejen parametrově, ale také designově. Věřme, že první kus vyvinutý podle této nové koncepce bude exponátem již na veletrhu EMO 2017 v Hannoveru.

V dalším vystoupení popsal generální ředitel výsledky kolektivního vyjednávání. Vzhledem k tomu, že v tomto čísle rovněž přinášíme tyto informace z personálního úseku, zde jen stručně. V oblasti mzdového vývoje vedení společnosti negativně vnímá naplňování plánu hospodaření a z toho plynoucí nevyplácení prémiové složky mzdy, které přetrvávalo po celý letošní rok. Proto se rozhodlo po dohodě s odbory změnit ukazatel pro přiznání prémií. Rovněž tak byl při kolektivním vyjednávání s odbory dohodnut mzdový nárůst pro rok 2016: fixní mzdy porostou celoplošně o 2 %, další 0,5 % použije vedení společnosti pro diferenciaci navýšení podle jednotlivých středisek. K tomu ještě můžeme připočíst dalšího 0,5 % navýšení z titulu ponechání mzdových prostředků na těch střediscích, kde došlo v říjnu 2015 ke snížení stavů. Co se týká nového ukazatele pro prémiovou složku mzdy, generální ředitel nejprve popsal stávající strukturu mzdy. Současný ukazatel je sice precizní, ale současně je i nesmírně tvrdý, protože počáteční ztráty se pak už těžko dohánějí (to zaměstnanci poznávali každý měsíc). Nový ukazatel představuje určité změkčení, je to vazba přidané hodnoty k tržbám za vlastní výrobky a služby.

Zde krátce opět vystoupil finanční ředitel, který ilustroval, jak by výplaty prémií probíhaly v letošním roce, pokud by byl již nyní zaveden nový ukazatel (z 11 měsíců by se prémie nebraly jen čtyřikrát, plné prémie by zaměstnanci brali třikrát, poloviční čtyřikrát). Zda se nový ukazatel projeví jako vstřícnější vůči zaměstnancům, na to si počkejme, až jak se to projeví ve skutečnosti.

Je tu ještě jeden rozdíl: stávající mzdový systém neohraničoval seshora velikost prémií, v novém systému je horní hranice nastavena (je to velikost prémie dle plánované hodnoty). Pro výrobní úsek byl změněn ukazatel zajišťující příspěvek do fondu odměn vedoucího, ukazatel efektivity. Bylo rozšířeno pásmo tolerance, které je nyní 90 %. Generální ředitel dále informoval, že Velký pátek je od roku 2016 státním svátkem, z pohledu firmy se nic nemění, firemní svátek je i nadále na Velký pátek, nikam jinam se nepřesouvá. Posledním bodem týkajícím se kolektivního vyjednávání byla otázka roční odměny. V případě, že se firmě bude dařit, bude možné po roční závěrce (ta probíhá zpravidla v dubnu následujícího roku) proplatit roční odměnu. Její výši určí vedení společnosti. Pro detailní poznání všech změn je nutné se seznámit s oběma důležitými dokumenty, tedy Kolektivní smlouvou a Mzdovým předpisem. Oba dokumenty jsou k nalezení na firemním Intranetu.

Generální ředitel ještě informoval o tom, že v pondělí 14. prosince byl přítomen slavnostnímu vyhlašování ankety Exportér roku, kde se tradičně umisťujeme mezi nejlepšími českými vývozci. Také o tomto ocenění se zmíníme v lednu podrobněji, proto jen uvádíme, že v kategorii Nárůst exportu 1993 – 2014 jsme se umístili na 7. místě, v kategorii Nárůst exportu 2013 – 2014 na 17. místě a v kategorii Objem exportu 1993 – 2014 na 30. místě. Všechno v oblasti Velcí exportéři (nad 500 mil. Kč).

V diskusi jako první vystoupil předseda správní rady Ing. Jan Rýdl st., který popsal aktuální situaci rodící se Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF. V září 2016 zahájí činnost vlastní škola, ač bylo původním záměrem převzetí stávající školy v ulici Karolíny Světlé (bývalé „tosácké učiliště“). K tomuto převzetí nelze dojít pro překážky zejména ze strany ústeckého Krajského úřadu a jeho chápání pojetí integrovaných středních škol. Situace by se mohla změnit po volbách do krajských úřadů. Nyní probíhá rekonstrukce administrativního přístavku bývalé řezárny, na všech základních školách v blízkém i vzdálenějším okolí se odehrávají náborové akce, žáci z těchto škol téměř každý týden absolvují prohlídku firmy spojenou právě s nabídkou na studium na rodící se střední škole. V těchto akcích se intenzivně angažuje zejména Ing. František Hricz, ředitel nové soukromé střední školy ve Varnsdorfu. Do projektu nové školy se postupně zapojují další strojírenské firmy z našeho regionu, v současnosti je jich už třináct, většinou z děčínského okresu, ale také již z českolipského okresu. To zapojení je ve formě nabídky zaměstnání budoucím absolventům školy. Ve škole se bude uplatňovat duální princip vzdělávání (praktická výchova probíhá přímo ve firmě), studenti se nebudou zavazovat k tomu, aby po ukončení školy nastoupili do firmy (závazek ve smlouvě bude tedy jednostranný, firma se zaváže, student se zavázat nemusí). Při přijímacích zkouškách na školu bude kladen důraz nejen na matematiku, ale také na cizí jazyk. V posledním ročníku maturitních oborů bude alespoň jeden předmět vyučován v angličtině, aby si studenti co nejvíce osvojili tento jazyk, pokud možno i jeho technickou terminologii. Ve stadiu příprav jsou smlouvy s vysokými školami (Technická univerzita v Liberci a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem), které zajistí, že odborníci z těchto vysokých škol budou občas přednášet v hodinách některých z odborných předmětů i na nové střední škole.

Před vlastní diskusí proběhlo tradiční předání ocenění nejlepším pracovníkům za druhé pololetí roku 2015. U jednotlivých oceněných přinášíme hodnocení jejich nadřízených, která nejlépe ilustrují důvody, proč byli vybráni právě ti.

Za úsek generálního ředitele byl oceněn pan Vilém Marenec. Od června „sedí na dvou židlích“, je svědomitý, plní úkoly nad rámec svého pracovního zařazení. Je samostatný, iniciativní, důsledný a všestranný, což potvrzuje jeho přechod z oddělení technické kontroly do technologie.

Za úsek obchodního ředitele byl oceněn Ing. David Jakubík za výborné vedení obchodního týmu v České republice, Polsku a na Slovensku a za mimořádně kvalitní výsledky prodejů celého týmu v roce 2015.

Za úsek technického ředitele byl oceněn Ing. Václav Valeš za příkladnou práci pro projekt a pomoc při všech problémech spojených s konstrukcí. Tam, kde ho požádají o pomoc, se snaží řešit vzniklé problémy, i když mu řešení nepřísluší.

Za úsek výrobního ředitele v těžké mechanice byl oceněn pan Jan Karásek st. Aktivně se zúčastnil odlaďování technologie na vřetenících pro stroje WHtec, z čehož posledním v řadě byl prototypový rychloběžný vřeteník pro technický rozvoj. Mimo jiné se dlouhodobě podílí na kvalitní a spolehlivé výrobě opakovaných dílců.

Za úsek výrobního ředitele v lehké mechanice byl oceněn pan Arkadij Repin, který je výrobním ředitelem považován za nejlepšího soustružníka ve firmě TOS VARNSDORF. Z dlouhodobého hlediska soustruží opravy pro montážní střediska, údržbu apod. Tento člověk je velice ochotný a nebojí se velmi složité práce. Ocenění je uděleno především za složité excentrické soustružení po montážní střediska.

Za úsek výrobního ředitele v interních montážích byl oceněn pan Zdeněk Doležal, šéfmontér prvního hydrostatického stroje z produkce TOS VARNSDORF. Příkladně se účastnil celého průběhu montáže a zkoušek stroje WRD 180 H (výrobní číslo 0102). Pan Doležal bude v roce 2016 zastřešovat instalaci uvedeného stroje u zákazníka.

Za úsek výrobního ředitele v externích montážích byl oceněn pan Petr Gramblička za příkladný a profesionální přístup při instalaci strojů a zajišťování školení u externích zákazníků. Je ochotný pokrývat časově a technicky náročné výjezdy na servis a instalace strojů, v současné době dokončuje montáž dvou strojů WHR 13 Q v Číně a následně je nominován na instalaci stroje WRD 180 H v Indii.

Za úsek finančního ředitele byl oceněn pan Miroslav Jech za precizní práci na pozici finančního referenta. Přes něj jdou všechny platby, je spolehlivý, důsledný a přesný (my dodáváme, že je to dokonalý „strážce pokladu“).

Po oceňovacím ceremoniálu proběhla diskuse. První dotaz směřoval na úspěšnost dceřiné společnosti TOS Kunming v Číně. Jak jsme se dozvěděli od obchodního ředitele na počátku setkání, čínský trh stagnuje, nyní generální ředitel dodal, že domácím výrobcům v Číně se daří ještě méně než dovozcům. Prodejní síť je závislá na partnerovi společného podniku, firmě KMTCL. Tato síť není v současnosti dostatečně výkonná, navíc je stále patrnější konkurence výrobků KMTCL a TOS Kunming (to již může být interpretováno jako porušení smluvních podmínek firmou KMTCL). Další příčinou nízké úspěšnosti společnosti TOS Kunming je efektivnost výroby (především vysoké výrobní náklady). V dubnu 2017 končí platnost stávající podnikatelské licence pro TOS Kunming, proto se nyní hledá cesta, jak zlepšit fungování této naší dceřinky, abychom našli motiv pro její prodloužení. Ani radikální řešení by však neznamenalo opuštění čínského trhu. Naopak, v současnosti již probíhají jednání o rozšíření našeho působení na tomto velkém trhu. Další dotaz se týkal upřesnění skladby mzdy, konkrétně k vztahu variabilních složek mzdy k fixní složce – pokud je za 100 % brána fixní složka, fond odměn vedoucích nyní činí 13,3 % z hodnoty fixní složky a prémie tvoří 20 %.

Na závěr se generální ředitel s přítomnými rozloučil a poděkoval za práci v roce 2015 (což tímto s radostí přenášíme na všechny zaměstnance společnosti TOS VARNSDORF), popřál klidné prožití vánočních svátků a nabytí sil do nového roku, popřál hodně štěstí a zdraví v novém roce.

zapsal LP 2015

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies