Konec roku 2013 a výhled na rok 2014

Vážený spolupracovníci, dámy a pánové, rád bych vás informoval o dvou zásadních momentech v hospodaření společnosti.

První se týká výhledu roku 2013 a s tím spojených některých organizačních opatřeních. Výše tržeb roku 2013 převýší částku 1,9 mld. Kč, což je čtvrtá nejvyšší hodnota tržeb v novodobé historii firmy. Z pohledu dopadu na ekonomické výsledky společnosti, tak jak je předpokládáme do konce roku a které ve svém důsledku předpokládají nesplnění plánu zisku, nesplnění plánu přidané hodnoty (PH) a nesplnění plánu produktivity práce z PH, má sktruktura a výše tržeb dvě zásadní negativa.

  1. Původně plánované tržby byly na úrovni 2,2 mld. Kč. Je pochopitelné, že tento výkonový propad se promítá do celé struktury ekonomických výsledků.
  2. Co se sktruktury realizovaných strojů týče, došlo k určitému propadu těžkých strojů, hlavně WRD 170 (Q) s vysokou PH, a tento propad nelze pochopitelně eliminovat dodávkami strojů typu WHN 110 (Q, MC), WH(Q) 105 CNC atd.

Dalším faktorem, který negativně ovlivňuje produktivitu práce z PH, s tím související vývoj a ve své podstatě i neplnění prémiového ukazatele, je skutečnost, že na původní plán byly naplánovány lidské zdroje ve výši 562 pracovníků. Vzhledem ke skutečnosti, že k hlavní stagnaci v příjmu zakázek došlo až v II. polovině roku a že stále zůstává nejasný vývoj ke konci roku, nebylo možno promptně reagovat na optimalizaci stavu pracovníků.

Právě skutečnost, že závěr roku (především měsíce listopad a prosinec) je v porovnání s jinými (standardními) léty výrazně slabší, rozhodlo se vedení společnosti vyhlásit Oznámení generálního ředitele, jež se týká překážky na straně zaměstnavatele – částečné omezení přidělování práce v období od 16. prosince do 31. prosince 2013. Překážka na straně zaměstnavatele dle § 209 ZPv období od 16. 12. do 20. 12. 2013 bude přednostně řešena výběrem nárokového náhradního volna, vybíráním si zůstatku dovolené a v ostatních případech bude vyplacena náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. V období od 23. 12. do 31. 12. 2013 se zaměstnanci budou řídit ustanoveními 3.4.2. a 3.4.3. Kolektivní smlouvy pro rok 2013 a čerpat dovolenou (případně neplacené volno) v délce 4 dnů. Mimořádné výjimky z tohoto rozhodnutí povoluje pouze generální ředitel na návrh odborných ředitelů.

Druhým tématem, se kterým bych vás rád seznámil, je představa vedení společnosti o stanovení plánovaných hodnot rozhodujících ukazatelů pro rok 2014. K dnešnímu dni (tj. 11. října – pozn. redakce) je zpracován plán tržeb na rok 2014, zpracovány kapacitní propočty výrobních středisek a stanoven plánovaný počet pracovníků.

Obchodní plán vychází z níže uvedené předpokládané struktury prodejů mnohokráte projednané a precizované s našimi prodejci a obchodními zástupci. Ve svém finále byl tento výhled mírně redukován do pragmatické a realistické podoby. Výhled prodejů je následující:

K plánu prodejů na rok 2014 je třeba vysvětlit dvě skutečnosti. Zcela novým prodejním kanálem se stává společný podnik GRS Ural, pro který je v plánu nastaveno 14 kusů strojů. Zde je jednoznačně určitá rezerva, neboť realistické výhledy našich partnerů v tomto společném podniku zodpovědných za prodej se pohybují minimálně kolem 30 kusů strojů.

Druhým aspektem plánu 2014 je fakt, že určité pochybnosti může způsobovat výrazné navýšení prodejů strojů WRD 170 (Q). Zde je však třeba říci, že z těchto zaplánovaných strojů je k dnešnímu dni již 5 před podpisem. Takto připravený výhled prodejů po propočtu stanovuje plán tržeb roku 2014 na hodnotu mírně převyšující 2 mld. Kč.

Co se plánu pracovníků týče, tak nám kapacitní propočty ukazují, že na zajištění výše uvedených plánovaných tržeb a současně pro zajištění dostatečně vysoké hodnoty produktivity práce z PH je třeba plánovat 515 pracovníků. To znamená, že do konce roku je třeba zajistit mírnou redukci stavu počtu zaměstnanců ve struktuře 12 pracovníků kategorie D a 7 pracovníků v nevýrobních útvarech. Tato redukce proběhne do konce měsíce října 2013.

Na těchto základních postulátech, tzn. výši tržeb a plánovaných stavech pracovníků, bude v následujícím období propočten a stanoven celkový ekonomický plán společnosti.

Ing. Miroslav Bičiště
generální ředitel a člen představenstva

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies