Psychologická pomoc zaměstnancům TOS VARNSDORF a.s.

V posledních měsících se na chování a rozhodování lidí v mnoha ohledech projevilo několik negativních prvků v souvislosti se společensko - ekonomickou situací počínaje a konče dlouhým zimním obdobím, které se nepříjemným způsobem podepsalo jak na fyzické, tak psychické kondici občanů.

Každý člověk v průběhu svého života řeší různé méně či více závažné situace, může se však stát, že se nepříznivou situací cítí pohlcen, ochromen či zmrazen, a tak neschopen ji bez odborné pomoci řešit.

Tyto problematické situace se nevyhýbají ani zaměstnancům, a jak vyplývá ze sociologického průzkumu, který byl v roce 2011 vyhodnocován napříč celou společností TOS VARNSDORF a.s., poměrně vysoké procento dotazovaných zřejmě buď v době vyplňování průzkumu nebo již dříve řešilo tíživou životní situaci, a zřejmě z tohoto důvodu se kladným způsobem projevilo v otázce přítomnosti psychologa ve firmě, kdy na otázku „Uvítal/a byste přítomnost psychologa ve firmě?“ odpovědělo ANO nebo SPÍŠE ANO.

Jak z tabulky vyplývá, odpovědi ANO a SPÍŠE ANO uvedlo 30 % dotazovaných respondentů.

Za předpokladu, že budeme spekulovat s „nerozhodností“ dotazovaných respondentů, můžeme do statistického hlediska započítat i odpovědi „spíše ne“, což může být zahrnuto jak do kladné, tak záporné odpovědi, pak lze důvodně počítat s tím, že 45 – 60 % dotazovaných respondentů souhlasí s přítomností psychologa ve firmě a 30 % dotazovaných si jeho přítomnost výslovně přejí.

Na základě událostí začátku letošního roku se společnost TOS VARNSDORF a.s. rozhodla vyhovět sílícímu společenskému tlaku a reagovat na tyto události tím, že ve výběrovém řízení bude vybrán psycholog, který bude k dispozici pro řešení krizových situací zaměstnanců.

Základním předpokladem této služby, kterou chce firma v rámci zaměstnaneckých benefitů pomoci při řešení osobních, pracovních, rodinných nebo zdravotních problémů, je garantovaný citlivý přístup a důvěryhodné, přátelské prostředí při řešení vašich problémů. Tato služba patří k velmi citlivým činnostem, a z tohoto důvodu je vhodné, aby se čtenáři, zaměstnanci TOS VARNSDORF a.s. v následujícím článku seznámili s důležitými body a popisy práce psychologa.

Každý se může ocitnout v těžké životní situaci nebo v krizi. Překonat stud a jít se poradit s odborníkem je prvním krokem k aktivnímu zvládnutí problému.

Lidová moudrost říká, že sdělená bolest je poloviční bolest. Již po první návštěvě psychologa se mnoha lidem uleví. Vaše trápení je venku a nezdá se tak strašné, jako když jste se ho pokoušeli skrývat. Někdy lidé podléhají různým mylným přesvědčením: „Nic to není, přejde to samo“... „Vysmáli by se mi“... „Měl bych být silný zvládnout to sám“. Takový přístup je spíš ukázkou slabosti a odkládání aktivního řešení.

Svěřit se odborníkovi má také tu výhodu, že není citově angažován ve vašem životním příběhu. Vyslechne vás pozorně a nebude vás nutit k ukvapeným „řešením“, ale poskytne vám dostatečný prostor a bezpečí. Pomůže vám situaci porozumět a nalézt řešení, které odpovídá vaší osobnosti a vaším skutečným dlouhodobým zájmům. Důležitá je i naprostá diskrétnost.

PRO KOHO JE PSYCHOLOGICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE URČENA?

Klientem se může stát každý zaměstnanec, který pociťuje (vnímá) svou osobní, partnerskou, rodinnou či mezilidskou situaci jako obtížnou (nepříznivou) a chtěl by ji změnit nebo řešit. Věkově není tato služba – pomoc omezena.

CO JSOU TO „SLOŽITÉ NEBO KRIZOVÉ SITUACE“ VE KTERÝCH SLUŽBA PSYCHOLOGA MŮŽE BÝT ZÁSADNÍ?

Jedním z nejdůležitějších prvků je skutečnost, kdy klient opravdu nechce svoje problémy řešit s rodiči ani přáteli nebo se spolupracovníky a nadřízenými.

Zde jsou některé příklady problémů, které lze řešit formou pomoci zaměstnancům:

 • řešení úzkostných stavů a depresí (negativní myšlení, pesimistická nálada během dne)
 • řešení pracovních problémů v souvislosti s nedostatečnou komunikací (nepochopení a dlouhodobá frustrace)
 • šikana na pracovišti (mobbing a bossing)
 • psychologická pomoc ženám či celým párům procházejících léčbou sterility
 • řešení psychických obtíží, které se objevují v průběhu těhotenství
 • sociálně patologické projevy a důsledky těchto jevů (alkoholismus, drogová závislost, gamblerství apod.)
 • psychické obtíže spojené s obavami před závažnými operačními výkony, zdravotní problémy
 • problémy v partnerských vztazích
 • domácí násilí
 • poruchy spánku (opakující se děsivé sny)
 • krizové a traumatické stavy (znásilnění, zneužívání, úmrtí v rodině, následky dopravních nehod apod.)
 • obtíže i fyzického rázu, které často souvisejí s psychikou (opakované bolesti hlavy, svalů, zad ...)
 • jiné dle dohody s klientem (stavy po interrupci...)

JAKÉ JSOU CÍLE, KTERÝCH CHCEME DOSÁHNOUT PŘI SPOLEČNÉ PRÁCI PSYCHOLOGA S KLIENTEM - ZAMĚSTNANCEM?

 • Ujasnit a definovat cíl společné práce psychologa a zaměstnance
 • Stabilizovat psychický stav klienta, případně jeho vztahy k okolí
 • Pomoci klientovi získat náhled na situaci
 • Hledat východiska ze situace, která je klientem vnímána jako obtížná (nepříznivá)
 • Umožnit klientovi rozpoznat a rozšířit vlastní potenciál ke zvládnutí své obtížné životní situace
 • Pomoci klientovi zvládat svou situaci nebo nalézt její řešení vlastními silami nebo s pomocí rodiny či přátel, aby již nepotřeboval poskytovanou službu nebo jen v minimálním rozsahu.

JAKÉ JSOU ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY?

 • odbornost a kvalita služeb – služby jsou poskytovány pouze odborně vzdělanými psychology
 • anonymita klienta – GARANTOVÁNO!
 • mlčenlivost – veškeré informace jsou chráněny v souvislosti s povinností mlčenlivosti
 • důvěra a bezpečí – služby poskytujeme v atmosféře důvěry a bezpečí pro klienta
 • respekt svobody volby klienta – klient se k návštěvě poradny rozhoduje samostatně, nepotřebuje žádná doporučení
 • flexibilita – dle potřeb klienta může být poradenský proces měněn, doplňován, redukován, aktualizován
 • komunikace je přizpůsobena klientovi – komunikace s klientem je vedena v jemu srozumitelné úrovni; minimalizujeme užívání odborných výrazů, kterým by klient nemusel rozumět

JAK VLASTNĚ PROBÍHÁ SEZENÍ S PSYCHOLOGEM?

Začíná běžným rozhovorem, kdy psycholog povzbuzuje klienta, aby říkal pokud možno vše, co ho v tu chvíli napadá, nic si nenechával pro sebe. Zpočátku to může být nezvyklé a obtížné, ale klienti tuto fázi obvykle dřív či později překonají, pokud cítí otevřený a bezpečný prostor k sebevyjádření. Mezi psychologem a klientem vzniká vztah, v němž se klient učí s pomocí psychologa – terapeuta rozumět tomu, co se v něm děje (emocím, prožitkům, fantaziím). Pochopení současnosti v kontextu vlastní jedinečné historie (zejména zkušeností s důležitými osobami jeho života) pomáhá klientovi zbavit se studu za vlastní vnitřní citový život a přijmout ho. Jeho osobnost se tak stává celistvější, integrovanější, což se projeví i v chování. Získá více sebedůvěry a širší prostor pro nová kreativní řešení.

Jménem naší společnosti TOS VARNSDORF a.s. Vás tímto chci vyzvat k aktivnímu přístupu k vlastním tíživým životním situacím tak, aby tato služba byla pomocí pro všechny, kteří si neví sami rady s vlastním problémem.

Vladimíra Hulánová-Makalová
vedoucí odboru Řízení lidských zdrojů

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies