OBCHODNÍ AKADEMIE 2012

Dovolte, abych Vám tímto krátkým příspěvkem přiblížil skupinku devíti Vašich spolupracovníků, kteří se v loňském roce rozhodli a obětovali spoustu svého osobního času a času, který mohli věnovat svým rodinám, a zapojili se do projektu zvyšování šancí a příležitostí pro osobní rozvoj a také pro rozvoj firmy, ve které dlouhodobě pracují – firmy TOS VARNSDORF a.s.

Vedení společnosti TOS VARNSDORF a.s. stálo koncem roku 2011 před strategickým rozhodnutím, které zasahovalo do celoročního projektu vzdělávání a přípravy odborné kvalifikace zaměstnanců.

Stejně jako v roce 2010, tak i v roce 2012 bylo umožněno zaměstnancům, kteří se dobrovolně rozhodli zvyšovat svoje možnosti uplatnění ve společnosti TOS VARNSDORF a.s., absolvovat dlouhodobý program zaměřený na vzdělávání a kvalifikační růst v následujících oblastech:

 • technické školení
 • ekonomické školení
 • jazyková příprava
 • obchodní dovednosti a celkový osobnostní rozvoj „měkkých dovedností“

Organizační přípravy byly podobné jako v prvním běhu „OBCHODNÍ AKADEMIE 2010“. V přípravné fázi této „OBCHODNÍ AKADEMIE 2012“ dostali příležitost k účasti v tomto projektu všichni zaměstnanci společnosti.

Vedení společnosti ve spolupráci s personálním oddělením a garantem projektu panem Mgr. Dušanem Kaláškem mělo jedinečnou příležitost pro setkání se zaměstnanci, kteří se chopili této příležitosti a přihlásili se do dalšího ročníku OBCHODNÍ AKADMIE 2012.

Díky osobní motivaci a dosavadním znalostem a zkušenostem se do projektu přihlásilo následujících devět účastníků:

 • Miroslav Bouma
 • Radek Borecký
 • Pavel Děd
 • Zdeněk Janoušek
 • David Parastuck
 • Igor Sykáček
 • Ladislav Šindelář
 • Václav Voborník
 • Martin Zábel

Vzhledem k dosavadním pozicím účastníků, kdy většina před zahájením běhu tohoto programu pracovala na pozicích ve výrobě, montáži nebo v THP kategorii, byla před každým z dobrovolníků velmi náročná celoroční výzva.

Splnit cíle této akademie znamenalo pro většinu z účastníků doslova překonat svoje dosavadní hranice, kterých dosáhly v průběhu studií a praxe v TOSu Varnsdorf.

Mluvíme-li o cílech, je dobré připomenout konkrétní cíle a záměry tohoto vzdělávacího projektu. Vedení společnosti ve spolupráci s personálním oddělením a garantem tohoto projektu stanovilo pro všechny zúčastněné následující cíle:

 • Navázat na zkušenosti a dovednosti získané dlouhodobou praxí.
 • Aplikovat nové prvky a moderní know-how.
 • Procvičit jednotlivé modelové situace.
 • Naučit obchodní manažery rozpoznat své silné a slabé stránky osobnosti.
 • Naučit se hospodařit s časem svým i svých potenciálních nebo stávajících klientů.
 • Naučit se používat pomůcky racionálního myšlení k řešení problémů.
 • Osvojit si komunikační a prezentační dovednosti, jednání s lidmi a asertivitu.
 • Seznámit se se základy obchodních dovedností, osvojit si dovednost vedení rozhovorů.
 • Naučit se jak motivovat lidi, jak získávat nové kontakty, jak je řídit spolupracovníky a jak využívat svou moc.
 • Naučit se jak zvládat problémové obchodní situace, jak řešit vzniklé konflikty.
 • Rozvíjet a upevnit dovednosti ve vyjednávání.
 • Umět se strategicky připravit na náročná a důležitá jednání.
 • Zvládat náročné části vyjednávání.
 • Umět se pohnout z „mrtvého bodu”.
 • Umět se vypořádat s různými situacemi ve vyjednávání: námitky, nesouhlas, nátlak.
 • Intenzivně trénovat strategie a taktiky na vlastních situacích.
 • Umět se účinně vyrovnávat s vlastním stresem.

V průběhu tohoto výcvikového programu byly použity výukové metody, které v současném manažerském světě zásadním způsobem napomáhají k rozvoji znalostí a dovedností manažerů při cestě k dosažení výše uvedených cílů. Jednalo se o tyto konkrétní nástroje:

 • video a audio nahrávky a rozbory
 • práce s fotografií a obrazové rozbory
 • informační technologie, dataprojekci, prezentaci
 • statistiky, grafy, analýzy, psychologické testy, dotazníky
 • pohyb, psychosomatické aktivity
 • soutěže, úkolové aktivity
 • pozitivní přístup, úsměv, pohodovou atmosféru
 • komunikační hry, týmové aktivity
 • hraní rolí a scének, rozbory
 • manažerské hry a problémové studie

Pro bližší představu nezúčastněných uvedu několik jednotlivých oblastí, ve kterých byli účastníci připravováni a rozvíjeny jejich znalosti a osobnostní dovednosti:

 • Osobnostní charakteristika obchodního zástupce
 • Motivace a motivační nástroje
 • Komunikační dovednost
 • Komunikace jako základ obchodování
 • Psychologie osobnosti
 • Psychologie prodeje
 • Manipulační techniky v obchodním jednání
 • Telefonování a komunikace se zákazníkem
 • Budování obchodních týmů
 • Námitky a obchodní argumentace
 • Parametry a užitky prodávaných strojů
 • Motivace – osobní, prodejní
 • Konflikty, asertivita
 • Reklamace, stížnosti
 • Stres, psychohygiena obchodního manažera
 • Obchodní jednání, smlouvání, vyjednávání
 • Prezentační dovednosti
 • Národnostní rozdíly v obchodní komunikaci
 • Obchodní trénink, příprava do praxe

Jak je vidět z výše uvedených témat, pestrost probíraných oblastí je zaměřena především na přípravu do OBCHODNĚ-TECHNICKÉ pozice.

V průběhu tohoto projektu se částečně předefinovaly původní cíle, které směřovaly na přípravu do pozic obchodníků a od srpna roku 2012 na základě aktuální situace v souvislosti s vývojem v obchodní a výrobní sféře společnosti TOS VARNSDORF a.s. byly posíleny oblasti technicko-obchodní.

Závěrečné zkoušky účastníků OBCHODNÍ AKADEMIE 2012 probíhaly v oficiální atmosféře za účasti komise složené z výrobního ředitele pana Michala Ducháčka, obchodního ředitele pana Miloše Holakovského a vedoucí oddělení lidských zdrojů paní Vladimíry Hulánové Makalové, dne 14. prosince 2012.

Tyto zkoušky prověřily zásadním způsobem celoroční poctivou aktivitu a přípravu všech absolventů. Průběh celodenních zkoušek před touto komisí probíhal ve třech částech:

 1. Individuální prezentace společnosti TOS VARNSDORF a.s. a prezentace vybraného stroje z produkce strojů TOS VARNSDORF a.s.
 2. Ústní zkouška a obhajoba 50ti vybraných otázek z oblastí témat probíraných v celoroční výuce
 3. Obchodní jednání v pozici „zástupce společnosti TOS VARNSDORF a.s.“ a „zákazník“

Celkový průběh všech částí zkoušky byl po celou dobu dokumentován a videozáznam je k dispozici pro další vyhodnocení.

Všichni účastníci programu „OBCHODNÍ AKADEMIE 2012“ úspěšně splnili závěrečné zkoušky a absolvovali potřebné kroky pro další postupy a záměry vedení společnosti.

Závěrem mého příspěvku mi dovolte poděkovat vedení společnosti TOS VARNSDORF a.s., všem účastníkům, spolupracovníkům a kolegům, kteří se podíleli na tomto projektu. Díky patří také rodinám a nejbližším všech absolventů tohoto programu, stejně tak všem spolupracovníkům účastníků, kteří je v jejich činnosti podporovali.

Všem přeji hodně osobních a pracovních úspěchů a těším se na další spolupráci.

Mgr. Dušan Kalášek
senior lektor, poradce a konzultant SOFT SKILLS

Jménem generálního, výrobního a obchodního ředitele i jménem svým bych chtěla Mgr. Dušanu Kaláškovi touto cestou poděkovat za nadstandardní realizaci výukového programu Obchodní akademie. Její účastníci získali, vzhledem k mimořádnému profesnímu rozsahu tohoto lektora, mnoho odborných znalostí, dovedností, užitečných rad a doporučení pro profesní i soukromý život.

Vladimíra Hulánová Makalová, vedoucí odboru ŘLZ

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies