Problém zvaný ekologie: Odpady

Od 1. ledna 1998 nabyl účinnosti zákon 125/1997 Sb. o odpadech, který stanoví povinnosti právnických a fyzických osob při nakládáni s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Nový zákon přináší řadu změn zásadního charakteru ve všech oblastech působnosti. Vychází z několika základních principů, k nimž především patří: Kdo odpad produkuje je odpovědný i za jeho využití nebo zneškodnění. Odpady již při vzniku musí být tříděny a ukládány odděleně, aby nebylo znesnadněno nebo znemožněno jejich další využití.

Co z nového zákona pro naši firmu a každého pracovníka vyplývá? Například za textilii znečištěnou ropnými látkami a odhozenou do nádoby na ostatní odpad (dříve komunální), tj. popelnice, uloží příslušný okresní úřad nebo inspekce pokutu do výše 500 tisíc korun. Za sud s olejem nacházející se mimo prostor olejového hospodářství nebo bez záchytné vany může už i příslušná obec uložit pokutu do výše 300 tisíc korun. Jestliže se závada opakuje v průběhu jednoho roku, uloží orgán státní správy pokutu vy výši dvojnásobku horní sazby. Za vážné porušení povinností při nakládání s nebezpečnými odpady může být uložena pokuta do výše 30 mil. korun, v případě opakování až do výše 60. mil korun,

Každý si lehce spočítá, o kolik by byla naše společná kapsa ochuzena po kontrole státních orgánů za současného stavu nakládání s odpady. Technicky je tato problematika vyřešena, nutností zůstává změnit přístup každého pracovníka.

Největší problémy způsobuje lhostejnost a nezodpovědnost nejen řadových zaměstnanců, ale i mistrů a vedoucích pracovníků. Pro stále přetrvávající lhostejný přístup některých pracovníků k uvedené problematice rozhodlo vedení firmy pověřit ekologa podniku trvalou kontrolou a při zjištění nedostatků okamžitým ukládáním sankcí ve formě pokut. Doufejme, že případy finančních postihů budou ojedinělé. Snad si všichni brzy uvědomí, že péče o životní prostředí je nedílnou součástí moderního průmyslového podniku.

Vzhledem k rozsahu a množství nelze všechny konkrétní změny v novinách publikovat. Potřebné informace získáte u ekologa a. s. TOS. Byly také zpracovány „Zásady enviromentálního chování“, které zohledňují nejen platnost nového zákona, ale částečně již integrují politiku životního prostředí firmy, vytvářenou pro účely dosažení norem ČSN EN ISO řady 14 000. Zavedení těchto norem se pro nás stává nutností vzhledem k celosvětovému trendu i požadavkům našich odběratelů na certifikaci.

-man-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.