Aktuální rozhovor: Koupit, či nekoupit? II.

Další otázky o zaměstnaneckých akciích, navazující na rozhovor z minulého vydání Horizontu, jsme tentokrát položili paní JUDr. E. Ruthové.

Jak se změní mé postavení ve firmě jako zaměstnance – akcionáře?

Jedním ze základních práv každého akcionáře, tedy i akcionáře vlastnícího zaměstnanecké akcie, je právo účastnit se valných hromad společnosti, na těchto valných hromadách se seznamovat s projednávanými dokumenty a vznášet k nim dotazy či protesty. Valných hromad může být uskutečněno během roku několik podle potřeb společnosti, vždy alespoň jednou ročně se však musí uskutečnit, tzv. řádná valná hromada, na které jsou schvalovány tak důležité dokumenty jako je roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku. Je zde předkládána i zpráva auditora, která vypovídá o stavu společnosti. Jako akcionář budete mít právo seznamovat se s těmito dokumenty (což jako běžný zaměstnanec nemáte), budete tedy znát stav v jakém se společnost nachází a jaké jsou její hospodářské výsledky. Předpokládá se, že každý akcionář má zájem, aby společnost, jejíž akcie vlastní, podnikala a hospodařila co nejlépe, protože v závislosti na hospodářském výsledku roste jak hodnota akcií, tak i výše vyplacených dividend. V daném případě (a to je podstatný rozdíl oproti vlastnictví akcií, které jste nabyli v rámci kupónové privatizace, kde jste chod firmy ovlivňovat nemohli), je tedy každý vlastník zaměstnaneckých akcií motivován k lepším výkonům, které směřují k prosperitě firmy a naopak má nezadatelné právo výsledky firmy na valných hromadách kontrolovat.

Jakým způsobem se budou akcie prodávat, kdy se budou platit a kolik akcií si mohu koupit?

V současné době již proběhlo zjišťovací kolo, ze kterého je již znám předběžný zájem o zaměstnanecké akcie. V tomto kole byl zaznamenán převis poptávky nad nabídkou. Protože společnost bude mít k dispozici pro začátek pouze omezený počet zaměstnaneckých akcií (4,25 % ze základního jmění), bude nutno některé požadavky zaměstnanců krátit. Již nyní je však zřejmé, že budou plně uspokojeni ti zaměstnanci, kteří chtějí maximálně 10 akcií, a to za vyhlášenou cenu 600 Kč za jednu akcii. V mezidobí budou mezi společností a zaměstnanci uzavírány kupní smlouvy, akcie se však budou stále platit až v den jejich předání zaměstnanci. Předpokládaný termín předání akcií je do 31. ledna 1999 (termín je závislý na zápise zaměstnaneckých akcií do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem).

Komu mohu akcie prodat, jakým způsobem a za kolik?

Způsob prodeje a postup při prodeji je upraven v § 13 d) stanov společnosti (s jejich aktuálním zněním se jako akcionáři budete oprávněni seznámit). Zaměstnanecké akcie budou vydány v listinné podobě a na lícové straně každé z nich bude při jejich prvním vydání již zapsáno konkrétní jméno akcionáře. Současně bude každý akcionář zapsán do tzv. knihy akcionářů, která je vedena společností. Pouze osoby, které jsou zapsány v knize akcionářů, budou společností akceptovány jako akcionáři se všemi jejich právy. Převod zaměstnaneckých akcií (tj. jejich prodej, příp. darování) je možný pouze mezi zaměstnanci společnosti (navzájem), dále mezi zaměstnanci a zaměstnanci společnosti, kteří od společnosti odešli do starobního nebo plného invalidního důchodu, a dále navzájem mezi těmito důchodci. K převodu zaměstnaneckých akcií si však každý akcionář před provedením převodu musí vyžádat souhlas představenstva společnosti (k tomuto účelu budou vydány jednoduché formuláře). Pokud představenstvo souhlas nedá nebo nebude o souhlas požádáno, je převod akcií neplatný. Na základě souhlasu představenstva lze provést převod akcií. Kupní cena akcií je dána dohodou prodávajícího a kupujícího, a společnost do ujednání o výši kupní ceny a o způsobu jejího zaplacení není oprávněna zasahovat. Převod akcií se provede tak, že se na rubové straně akcie zapíše jméno nového vlastníka a datum převodu, zároveň prodávající předá tuto listinnou akcii kupujícímu. Takto upravenou akcii předloží kupující k nahlédnutí osobě, která k tomu bude určena představenstvem a tato osoba zkontroluje, zda byl dán souhlas k převodu, zda nabyvatelem je osoba oprávněná podle stanov vlastnit akcie(tj. zaměstnanec nebo důchodce), pokud vše souhlasí, zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů, čímž se tento nový vlastník stává akcionářem vůči společnosti.

Z toho, co zatím bylo řečeno vyplývá, že pokud nedá představenstvo souhlas s převodem akcií, tak je vůbec nemohu prodat. To mi tedy mohou zůstat na věky?

Ne, takové omezení vašich vlastnických práv by bylo v rozporu se zákonem. Pro tyto účely je ve stanovách zakotveno, že vlastník zaměstnanecké akcie je oprávněn kdykoliv nabídnout akcie ke zpětnému vykoupení společnosti a společnost je povinna tyto akcie od něj vykoupit do jednoho měsíce od obdržení výzvy, a to za výkupní cenu, která bude jednou ročně vyhlašována pro následující kalendářní rok na řádné valné hromadě společnosti. Vždy se bude jednat o cenu tržní. K tomu je nutno poznamenat, že společnost nemá zájem převodům akcií mezi zaměstnanci (a mezi důchodci) zamezovat, souhlas představenstva bude vydáván ve valné většině případů formálně a převod akcií nebude blokován. Společnost se touto úpravou pouze chce bránit před tím, aby nedocházelo ke spekulativnímu převodům akcií a k hromadnému skupování akcií jednou osobou (za kterou může stát osoba, která bude mít zájem firmu prostřednictvím svých akcionářských práv poškozovat), a tím i k samotnému popření účelu, pro nějž byly zaměstnanecké akcie vydány.

Co se stane s akciemi při skončení mého pracovního poměru v TOSu? Co se s nimi stane třeba v případě, pokud bych zemřel, nebo je ztratil, či mi je někdo ukradl?

Jak jsem už řekla, akci může vlastnit pouze zaměstnanec nebo osoba, která odešla z TOSu do starobního nebo plného invalidního důchodu. V případě skončení vašeho pracovního poměru s pozastavuje výkon vašich práv akcionáře (nemůžete se účastnit valných hromad, pobírat dividendy apod.) a vy jste povinen tyto akcie do jednoho měsíce prodat jiné oprávněné osobě nebo je prodat zpět společnosti. Pokud tuto povinnost ve lhůtě jednoho měsíce nesplníte, vyzve vás společnost k prodeji akcií v náhradní lhůtě, která bude činit minimálně 14 dní. Pokud ani poté nedojde k platnému převodu akcií, prohlásí představenstvo vaše akcie za neplatné a oznámí vám tuto skutečnost doporučeným dopisem. Za vaše akcie vydá společnost akci náhradní, které prodá zaměstnancům a výtěžek prodeje (po odečtení veškerých nákladů, které ji s prohlášením akcií za neplatné, s novým vytištěním akciím a prodejem akcií vznikly), vám poukáže. Obdobně by bylo postupováno v případě vašeho úmrtí s tím, že povinnost k prodeji akcií mají dědici (pokud některý z nich není sám zaměstnancem, příp. důchodcem a nebude v rámci řízení o dědictví rozhodnuto, že je dědí). V případě ztráty akcií (do toho lze zahrnou i krádež), je akcionář povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu společnosti a tyto ztracené akcie pak společnost prohlásí vývěskou za neplatné a vydá vám za ně akcie náhradní (značené odlišně). Případnou osobu, která by původní ztracené akcie předložila společnosti a domáhala se svých akcionářských práv, nebude společnost akceptovat jako akcionáře. V této souvislosti je třeba upozornit na to, že akcie je cenný papír a každý by ji měl mít uloženou tak, aby nemohlo dojít k náhodné zrátě či odcizení.

Děkuji vám za vyčerpávající odpovědi.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.