Úvodní slovo na valné hromadě

Ve svém úvodním slově na řádné valné hromadě akcionářů TOS VARNSDORF zhodnotil v základních bodech předseda a generální ředitel ing. Jan Rýdl vývoj v akciové společnosti za minulý rok a charakterizoval současnou situaci i nejbližší záměry firmy. Zveřejňujeme jeho úvodní slovo v plném znění.

Vážené dámy a pánové,

Uplynulý rok byl bezesporu zatím nejúspěšnějším rokem v historii firmy. V tržbách za vlastní výrobky a služby jsme dosáhli nárůstu o 21 %, produktivita naší práce měřená přidanou hodnotou na zaměstnance se zvýšila o 57,5 % a dosáhla výše přes 785 tis. Kč. Do rozvoje výrobní základny jsme přímo a prostřednictvím leasingu investovali přes 100 mil. Kč a průměrná mzda se zvýšila o 27 %.

Tyto výsledky jsou odrazem naší politiky ve vztahu k zákazníkovi i vlastním zaměstnancům. Podařilo se nám udělat další důležitý krok v rozvoji pilířů naší podnikatelské filozofie.

Rok 1997 byl pro nás důležitý i z pohledu vytváření podmínek pro dlouhodobou úspěšnost. Byl odstartován projekt rozvoje manažerů a řízení lidských zdrojů, který má za cíl zvýšením znalostí a dovedností týmu spolupracovníků, jejich motivace a změnou podnikové kultury umět pružně reagovat na dynamicky se měnící potřeby zákazníků. Nová organizace vycházející z procesního uspořádání pak umožní další delegování rozhodovacích pravomocí na procesní týmy pracující na principech TQM.

Rozhodující je, že jsme přešli od definování principů našeho podnikání ke konkrétním krokům směřujícím k naplnění firemní vize – být na špičce světového obchodu s vodorovnými vyvrtávačkami.

Jako zmocněnec pro jakost konstatuji, že byly plněny podmínky certifikace ISO 9001, což potvrdil i kontrolní audit provedený certifikačními firmami SQS a SKQS. Plán kontrolních interních auditů byl splněn a zjištěná podstatná slabá místa byla průběžně odstraňována.

Realizací přijatých nápravných opatření bylo dosaženo finančních přínosů ve výši 43. mil. Kč.

Stále však nemáme zvládnut a zaveden systém statistického sledování a vyhodnocování ukazatelů pro hodnocení vývoje hlavních procesů. Důvodem jsou především problémy se zaváděním nového účetního modulu řídícího a informačního systému, jejichž dořešení patří k prioritním úkolům pro rok 1998.

Jak již bylo uvedeno, třetí rok existence soukromé akciové společnosti hodnotíme jako velmi úspěšný. Přesto jsem si vědom, že potenciál firmy, zejména schopnosti našich lidí, není zatím plně využíván, a to chápeme jako výzvu pro následující období.

V roce 1998 jsme připraveni posunout naše výsledky opět blíže k srovnatelným konkurenčním firmám. Chceme pouze s mírným nárůstem spolupracovníků zvýšit tržby na 1,5 miliardy korun, produktivitu práce o 20 %, přijít na trh s novou kategorií výrobků a posílit postavení firmy na světových trzích, především však na trhu USA, kde působí TOS AMERICA, firma s naší majetkovou účastí.

Dámy a pánové, vážení zákazníci, obchodní partneři. Dovolte mi, abych vám poděkoval za spolupráci a váš podíl na našich výsledcích. TOS VARNSDORF je a zůstane vaším spolehlivým partnerem. Vám i novým zájemcům o spolupráci potvrzujeme, že jsme připraveni k řešení společných problémů.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.