Účtárna se přestavuje

Účetnictví je jednou z nejstarších ekonomických disciplín s ucelenou a propracovanou teorií. Jeho základním úkolem je poskytování informací o hospodářské a finanční situaci společnosti, a to jak pro účely řízení, tak i pro účely hodnocení funkčnosti firmy jinými subjekty. Účetnictví tedy mapuje průběh celého výrobního procesu, a to od příjmu materiálu na sklad až po expedici hotového výrobku, včetně evidence pohledávek, závazků, úvěrů, pohybu finančních prostředků apod. Proto jsou na účetní kladeny požadavky přesnosti a spolehlivosti.

Účtárna naší firmy je vnitřně rozdělena na vnitropodnikovou účtárnu a všeobecnou účtárnu, přičemž obě části jsou navzájem velmi úzce propojeny. Úkolem vnitropodnikové účtárny je účtování o celém průběhu výrobního procesu, počínaje zápisem dodavatelských faktur do deníků a jejich likvidací na skald nebo do nákladů, přes evidenci náběhu, stavu odvádění nedokončené výroby až po evidenci skladu hotových výrobků a jejich fakturaci zákazníkovi.

Pracovnice všeobecné účtárny provádějí účetní zápisy o všech příjmech a výdajích jak v pokladně, tak i v bance, evidují závazky a pohledávky vůči jiným subjektům včetně jejich upomínání a evidují a odepisují hmotný a nehmotný investiční majetek naší firmy.

Přesto, že se činnost obou oddělení účtárny vešla do několika řádků, je třeba konstatovat, že práce v tomto oboru je velmi náročná, a to jak na znalost účetních předpisů, daňových a dalších zákonů a výrobního procesu firmy, tak i na přesnost a důslednost.

Mnozí z vás si možná ani neuvědomují, kolik mravenčí práce se skrývá za měsíčním výkazem hospodaření střediska nebo za rozvahou a výkazem zisků a ztrát. Výstupy z účtárny totiž představují několik desítek čísel, za kterými se však skrývá množství údajů sumarizovaných podle přesně stanovených pravidel a účtovaných v souladu s danými předpisy.

Dobré výsledky práce účtárny jsou podloženy i auditorskou zprávou mezinárodní auditorské firmy Artur Andersen, která schválila roční závěru roku 1997 bez výhrad. Spolupráce s auditory, daňovým poradcem a pracovník Finančního úřadu je velmi důležitou součástí práce účtárny.

Od začátku roku 1998 je účetnictví naší firmy zpracováváno v novém systému FIS. Přechod na tento systém znamenal pro pracovnice účtárny velkou pracovní zátěž, protože bylo nutno nejen tento systém zvládnout v celém jeho rozsahu, ale i odstraňovat nedostatky, které tento systém obsahoval. Po více než půl roce byla většina problémů odstraněna a chod účtárny tím snad bude pro další období stabilizován.

O. Švarcová

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.