Představujeme personální útvar

Do personálního útvaru firmy patří oddělení mzdové účtárny, ekonomiky práce, personálních záležitostí a středisko praktické výuky. Vedoucím celého útvaru je personální manažer Josef Severa. Činnost mzdové účtárny zajišťují čtyři pracovnice, s náplní jejich práce se seznámíte v některém z příštích čísel Horizontu. Ekonomikou práce se zabývá personální manažer. Středisko praktické výuky, s jehož činností jste již byli seznámeni a má na starosti jeden pracovník.

Dnes svou pozornost obrátíme na vlastní personální činnost. V této oblasti pracují kromě personálního manažera další dvě pracovnice: Vladimíra Makalová a Hana Berková. Personální útvar má z obecného hlediska za úkol zajišťovat plynulý přísun kvalifikovaných pracovních sil na všechna funkční místa ve firmě. K naplnění tohoto úkolu slouží ve většině vyspělých firem, a nyní již také ve firmě TOS Varnsdorf a. s., personální program. Část tohoto programu byla upravena do stávající podoby v souvislosti se zaváděním normy ISO 9001 (jedná se o přijímání pracovníků a ukončení pracovního poměru, odměňování pracovníků jejich rozvoj a vzdělávání). Tyto vyjmenované aktivity personálního útvaru jsou všeobecně známé a patří k těm základním.

TOS Varnsdorf a. s. má personální program rozšířen o další oblasti. Jednou z nich je péče o zaměstnance, která je převážně řešena kolektivní smlouvou mezi vedením firmy a odbory. Další části personálního programu (hodnocení pracovníka, motivace) byly vytvořeny ve spolupráci s konsorciem vzdělávacích a poradenských firem OTC Transform RMC pod vedením PhDr. Aleny Přidalové. Adaptační proces a řízení vnitřní mobility pracovníků doplňují personální program a v současné době jsou rozpracovány.

K rozšíření personálního programu přispělo během posledního období právě výše uvedené konsorcium poradenských firem, které nás metodicky vedlo při přípravě projektu Rozvoj manažerů a lidských zdrojů. Pro tento projekt byla firma vybrána Národním vzdělávacím fondem. Jeho cílem bylo zlepšit dovednosti manažerů v řízení a vedení lidí, systémovými změnami odstraňovat aktuální podnikové problémy, vytvořit systém strategického řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Nyní bych se chtěla zmínit šířeji o některých částech personálního programu. Po přijetí do zaměstnání bude pracovník zařazen do adaptačního procesu, který by měl zejména urychlit profesní zapracování, seznámení s firmou a přispět k vytváření sounáležitosti s firmou. Tento projekt je v současnosti připraven k nastartování.

Řízení vnitřní mobility pracovníků, které tvoří další část personálního programu firmy, je ve stádiu zrodu. Zde se jedná o vybudování systému, který umožní vzájemnou zastupitelnost profesí na dílnách i v útvarech technických a administrativních.

Oblast péče o pracovníky je důležitou součástí personálního programu a je-li dobře řízena, přispívá ke spokojenosti zaměstnanců a jejich loajalitě. Kolektivní smlouva, v níž je tato oblast řešena, je každoročně novelizována.

Za jednu z nejdůležitějších lze označit oblast rozvoje a vzdělávání pracovníků, neboť je také do budoucna nástrojem k získání kvalifikovaného personálu, a to zajišťuje budoucí konkurenceschopnost firmy. V současnosti je využíván plán vzdělávání, který platí vždy jeden rok. Systém vzdělávání a principy, které se v této oblasti uplatňují ve firmě, vycházejí z požadavků kladených na zaměstnance a na kvalitu odváděné práce. Do firemního vzdělávání, které je zaměřeno především na školení pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a na povinná školení ze zákona, jsme letos zařadili výcvik týmové práce pro vedoucí všech úrovní řízení. Od tohoto výcviku si slibujeme zkvalitnění týmové spolupráce uvnitř jednotlivých útvarů a mezi útvary.¨

Nyní ještě několik slov k hodnocení zaměstnanců, které by se mělo stát silným motivačním nástrojem pro každého z nich. Výsledkem hodnocení budou mj. plány osobního rozvoje, které by se měly stát základem pro přípravu plánu vzdělávání již pro rok 1999. Předpokládáme, že zavedením tohoto systému podchytíme skutečné potřeby zvyšování kvalifikace zaměstnanců a postupně vytvoříme kvalitnější systém vzdělávání firmy.

Cesta našich podniků k prosperitě a konkurenceschopnosti závisí především na přeměně lidí v nich a k tomu výraznou měrou přispívá úroveň personální práce a její vývoj směrem k vyšší formě zvané „řízení lidských zdrojů“.

Hana Berková

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.