Středisko marketing se představuje

Co to je, ten marketing? Kde se vzalo takové středisko, když dříve neexistovalo a přece podnik fungoval? Není to jen módní zavedení funkcí, bez nichž by se podnik s osvědčenými způsoby práce obešel? Vysvětlení nechť podá následující, poněkud obšírněji pojaté seznámení.

Marketing má za úkol formulovat a rozvíjet obchodní strategii podniku. Z více pracovních postupů, které uvádí odborná literatura o marketingu, uveďme například, že marketing je řízení komplexu vzájemně propojených prvků obchodní aktivity. Pro tyto prvky se vžilo slangové označení „marketingový mix 4P“ (z angličtiny: Produkt/výrobek/, Place/místo/, Price/cena/, a Promotion/podpora/ obchodu – myslí se tím reklama/). A máme zde čtyři nástroje, kterými můžeme usměrňovat obchodní strategii podniku. Dříve těmito nástroji vládl Strojimport Praha, který jako jeden z hlavních vývozců našich strojů určoval požadavky na výrobek, budoval vlastní prodejní síť ve světě, stanovoval prodejní ceny do cizích zemí a prováděl reklamu. Po postupném osamostatnění se našeho podniku musely tyto činnosti přejít do kompetence výrobce TOS VARNSDORF a z logiky věci vyplývá, že spadají do pracovní náplně marketingu.

Jak tedy pracuje středisko marketing, které čítá pět pracovníků, se čtyřmi nástroji, které vytvářejí obchodní politiku podniku?

VÝROBEK – práce s tímto nástrojem má dvě podoby: 1. vlastní vývoj výrobků, 2. skladba výrobního sortimentu na každý rok. Marketing předkládá impulzy pro technický vývoj stávajících výrobků i pro rozvíjení výrobního programu o nové výrobky. Zdrojem těchto impulsů jsou požadavky na trhu, obchodních zástupců i zákazníků, ale i obecný trend vývoje technologie obrábění, vývoje jednotlivých uzlů stroje (řídících systémů, pohonů a dalších komponentů) i vývoje řezných nástrojů. Marketing často vystupuje jako prostředník mezi zákazníkem a výrobním podnikem. Výsledkem společné práce s vývojem jsou pak roční i dlouhodobé plány technického rozvoje výrobků.

MÍSTO – tím je myšleno místo odběru našich výrobků, tj. především obchodní zástupci nebo přímo zákazníci. Předmětem práce je zde formulování obchodní politiky na každou jednotlivou zemi a vytvoření nejvýhodnější obchodní sítě. Marketing pracuje s širokou sítí obchodních zástupců, se kterými uzavírá a rozvíjí podrobné smlouvy o organizaci obchodních vztahů. V současné době eviduje 16 smluv o výhradním prodeji našich výrobků. Z těch nových, letošních, je zajímavá smlouva s firmou Ferrostaal pro prodeje do Jižní Ameriky, s belgickou firmou STIMAC zastupující nás nyní ve Francii a zvláště smlouva s naší společnou obchodní firmou TOS AMERICA v USA.

V širším pojetí nástroje „místo“ se pracovníci marketingu starají i o to, aby všichni zástupci ve světě, a to zvláště prodejci a dealeři, kteří přímo jednají se zákazníkem, měli nejaktuálnější informace o změnách na našich výrobcích a o vývoji sortimentu našich výrobků.

CENA – myslí se tím prodejní cena na zástupce nebo přímo na zákazníka, která musí zaručit takovou míru zisku, aby byl naplněn finanční plán podniku. Ceníky vypracovává marketing na rozhodující odběratelské země nebo společnosti a v současné době jich ošetřuje devatenáct, mezi nimi i tak zajímavé, jako ceník na Jihoafrickou republiku nebo na Rusko. Úroveň cen je dána především všeobecnou úrovní cen v dané zemi, silou konkurence, měnovým kurzem a je pro jednotlivé typy strojů ovlivněna jejich prodejností v daném období.

Vedle hlavních ceníků, které zahrnují stroje i zvláštní příslušenství, zpracovává marketing i zvláštní cenové nabídky nestandardních uzlů a funkcí, kterými naše výrobky vybavujeme. Zvláštní cenu vyžaduje i změna platebních podmínek nebo nestandardní obchodní cesta zboží přes více zprostředkovatelů.

REKLAMA A PROPAGACE – pomáhají vytvářet image firmy, ale zvláště musí udržovat jméno firmy a znalost výrobků v povědomí potenciálních zákazníků. Vedle inzerce a článků v tisku a odborných časopisech je nezbytná účast TOS VARNSDORF a.s. na výstavách obráběcích strojů. Marketing spolu se zahraničními zástupci dbá, abychom na hlavních veletrzích nechyběli a pak zajišťuje veškeré náležitosti účasti. Tak například v roce 1996 jsme se vedle MSV v Brně zúčastnili i výstavy METAV/Düsseldorf, IMTS/Chicago, FINNTECH/Helsinky, INTERTOOL/Vídeň a výstavy v Paříži, Utrechtu a Miláně. Letos, kdy na výstavy vynaložíme cca 3,5 mil. Kč, se vedle hlavních veletrhů v Hannoveru a Brně zúčastňujeme i výstav v Budapešti, Nitře, Pekingu, Detroitu a Chicagu.

Práce v marketingu je velmi zajímavá a různorodá. Vyžaduje ustavičné rozvíjení znalostí o našich i cizích výrobcích, rozvíjení jazykových znalostí, udržování osobních kontaktů s obchodními zástupci, prodejci i zákazníky a neustálou aktivitu v komunikaci se všemi partnery ve světě.

Rudolf Waclawič

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2022 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies