Nový program rozvoje

Před několika týdny vznikla v rámci projektu rozvoje manažerů a řízení lidských zdrojů (podrobněji se k tomuto tématu vrátíme v některém z příštích čísel) pracovní skupina, jejímž úkolem je aktualizovat základní rozvojové dokumenty společnosti a připravit je k širšímu seznámení a diskuzi uvnitř firmy. Součástí těchto dokumentů jsou i strategické cíle, tj. hlavní úkoly, na které se musíme zaměřit, chceme-li být skutečně nejlepší, tak jak jsme si předsevzali.

Jedním ze strategických cílů je navodit atmosféru trvalého zlepšování kvality všech procesů a činností, které se ve firmě odehrávají. Trvalého a všeobecného charakteru zlepšování lze dosáhnout pouze tím, že bude umožněno všem zaměstnancům podílet se na řešení a budou k tomu motivováni. Právě tento cíl se klade program, který byl v minulých dnech vedením podniku vyhlášen. Prosím přečtěte si jej, přemýšlejte o něm a věřím, že dojdete k závěru, že se vám vyplatí angažovat se pro firmu.

Zlepšování kvality a procesu činností

Základní cíl:

- systematicky a trvale odstraňovat neproduktivní činnosti a zdroje zbytečných nákladů,

- účelně zjednodušovat procesy a aktivizovat zdroje růstu produktivity práce a úspor v všech oblastech firmy,

- umožnit všem zaměstnancům zapojit se do programu dlouhodobého zlepšování.

Nástroje:

- racionalizační návrhy podávané formou zjednodušených nápravných opatření,

- týmové řešení vybraných problémů,

- oceňování řešitelů.

Cíl pro rok 1997

Dosáhnout efektu – snížit náklady o 40 miliónů

Speciální podmínky pro rok 1997

1. Způsob podávání a posuzování námětů

- konkrétní, drobná, rychle realizovatelná zlepšení budou podávána formou nápravného opatření, tiskopisy jsou k dispozici u všech vedoucích středisek,

- návrh lze podat prostřednictvím vedoucího střediska nebo přímo na sekretariát GŘ, případně vhodit do schránky námětů na vrátnici,

- podané náměty budou každý týden posuzovány ve vedení podniku, které buď rozhodne o realizaci, určí řešitele a upřesní postup a termíny nebo námět odmítne. Za každý přijatý námět podaný do 30. 6. 1997 bude navrhovateli vyplacena do 14 dnů od podání mimořádná odměna 500,- Kč šekem.

2. Vyhodnocování přínosů, rozdělení částí úspor zaměstnancům

- Efekty z realizovaných opatření budou porovnávány s příslušnou částí platného finančního plánu a kumulovány na zvláštním účtu u FŘ.

- bude-li k 31. 12. 1997 dosažena úspora minimálně 40 miliónů Kč, bude 20% těchto přínosů (po odečtení již vyplacených odměn za přijaté NO) vyplacena jako mimořádná odměna takto:

a) 6% mezi všechny zaměstnance, kteří budou k 31. 12. 1997 v pracovním poměru alespoň 12 měsíců, neměli neomluvenou absenci a nebyli postiženi kárným opatřením ve smyslu ZP, a to rovným dílem (předpoklad cca 7000,- Kč na zaměstnance). U zaměstnanců, kteří nastoupili do firmy v průběhu roku 1997 a splní další uvedené podmínky, bude odměna úměrně krácena s ohledem na délku pracovního poměru,

b) 40 % jednotlivcům a pracovním skupinám, podle skutečně dosažených přínosů, toto rozdělení provede vedení podniku.

Tyto odměny budou vyplaceny po vyhodnocení roku 1997 nejpozději v únorovém výplatním termínu.

- Nebude-li dosaženo stanoveného cíle nebo nebude-li splněn plánovaný objem a sortiment produkce, mimořádné odměny nebudou vypláceny.

3. Hlavní oblasti s největšími možnostmi zlepšení

- Factory – dořešení problematiky pružného řízení vstupů do výroby, zkrácení průběžných dob a snížení prostředků vázaných v rozpracované výrobě.

- Nákup – dodavatelské podmínky.

- Zásoby – regulace přísunu materiálu do skladů i do výroby.

- Energetika – racionalizace obslužných činností, snížení maxim. v odběrech.

- Služby – využití konkurence, porovnání s vlastními náklady.

- využití volných kapacit, odprodej nepotřebného majetku technologické změny s přínosem do zvýšení produktivity nebo zkrácení průběžné doby výroby atd.

4. Názor vedení společnosti

- Cílové snížení nákladů odpovídá úsporám ve výši necelých 3 % celkových plánovaných nákladů, jedná se tedy o reálný záměr.

- Splnění tohoto dílčího cíle není otázkou přežití firmy. Podstatně důležitější z tohoto pohledu je splnění zakázkově kryté výroby.

- Prioritou programu je zapojení zaměstnanců do řešení problematiky firmy a přiblížení se k sdílení firemních hodnot a vize.

- Splnění letošního cíle programu nesouvisí s dohodnutým růstem mezd o 10 %.

Případná výplata odměn (při 40 mil. Kč úspor v průměru 12 000,- Kč na zaměstnance) jde nad tento úvazek.

- Nejedná se o kampaň, ale o start dlouhodobého programu k dosažení strategických cílů společnosti.

- V případě úspěchu v letošním roce vyhlásíme podobné podmínky pro rok 1998.

- Způsob podávání Nápravných opatření k drobným konkrétním problémům (obdoba zlepš. návrhů) zůstává zachován i pro další období. Termín 30. 6. se vztahuje pouze k paušální odměně 500 Kč za přijaté NO.

- Opatření, která povedou k trvalé úspoře pracovníků, a to buď likvidací nepotřebných činnosti nebo zvýšením produktivity práce, budou dále zvýhodněna s dopadem i do dalších let.

O vývoji účtu s úsporami, zajímavých námětech a úspěšných řešitelích vás budeme pravidelně informovat na stránkách Horizontu.

Ing. Jan Rýdl, generální ředitel

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies